Ochranná zeď

„Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil…“ Jób 1:10

Když Bůh chválil Jóba za jeho poctivost, satan odpověděl: „Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil… Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit“ (Jób 1:10-11). A tak dal Bůh satanovi povolení zkoušet Jóba, ale stanovil

Odvaha (3)

„S námi je někdo větší než s ním.“ 2. Paralipomenon 32:7

David nesl jídlo svým bratrům na válečnou frontu, když uviděl Goliáše. Nepomýšlel na to stát se hrdinou, jenom se zmocnil příležitosti, o které jiní vojáci pouze snili. Příležitosti k tobě přijdou jako překvapení, a pokud nejsi pozorný a připravený, zmeškáš je.

Odvaha (2)

„Vstaň! To bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej!“ Ezdráš 10:4

Pastor Andy Stanley píše: „Ve svém psacím stole skrývám malou kartičku, na které je napsáno: ,Neměj malé vize, protože ty nerozhýbou srdce lidí.‘ Více než jednou mi tento jednoduchý výrok zabránil v tom, abych ustoupil od svých

Odvaha (1)

„Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Marek 1:17

Pokud chceš prožít Boží požehnání novým způsobem, buď připraven opustit zónu bezpečí. Když Ježíš povolal své učedníky, stáli na známém území a dělali to, co uměli nejlépe: lovili ryby. Ale nemohli tam zůstat a následovat Ježíše. Ani ty nemůžeš. Bible zaznamenává:

Pravda o pravdě (2)

„Ano, v opravdovosti máš zalíbení…“ Žalm 51:8

Jestliže jsi hodně upřímný, měl by sis přiznat, že pravda někdy vypadá jako nepostačující k tomu, abys dosáhl toho, co potřebuješ. Chceš, aby tě tvoji nadřízení měli rádi, proto jim lichotíš. Chceš, aby tě tví přátelé obdivovali, proto přeháníš. Chceš, aby si tě lidé vážili,