Děkuj Bohu za svou rodinu

„Děti jsou požehnáním…“ Žalm 127:3, přel. z angl.

Pokud jsi zapomněl, jak se máš dobře, protože máš svou rodinu, přečti si toto: „Nakonec jsem toho měl plné zuby. Děti byly hlučné, dráždivé a chovaly se nemožně. Byl jsem unavený a znechucený. I moje manželka byla unavená a znechucená. Proto jsem se rozhodl z

Opravdové dávání (2)

„…buďte bohatí i v tomto díle milosti.“ 2. Korintským 8:7

Naše dávání by mělo být řízeno a motivováno vděčností za to, co pro nás Kristus udělal. Pavel píše: „…byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli“ (2. Korintským 8:9). Je důležité pochopit, jak milostivý a štědrý je Bůh

Opravdové dávání (1)

„…buďte bohatí i v tomto díle milosti.“ 2. Korintským 8:7

Pavel říká Korintským: „…buďte bohatí i v tomto díle milosti“ (2. Korintským 8:7). Přitom používá příklad dárců z Makedonie: „Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké

Když věřící zemře (4)

„…táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší…“ Filipským 1:23

Nezáleží na tom, jak moc máš rád místo, na kterém nyní žiješ, ve tvém srdci je vždycky touha po místě, které nazýváš „domovem“. A mnohem více to platí pro ty, kteří se narodili

Když věřící zemře (3)

„Toto vám říkáme podle Slova Páně…“ 1. Tesalonickým 4:15

To, co Pavel napsal o smrti, slyšel přímo od Pána: „Toto vám říkáme podle Slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme“ (1. Tesalonickým 4:15). Pán rezervuje tuto vrcholnou výsadu výhradně pro ty, kteří zemřeli v Něm; budou těmi prvními, kdo