Vezmi si závoj chvály

„… závoj chvály místo ducha beznaděje.“ Izajáš 61:3

Chvála funguje jako lupa. Způsobuje, že to, na co se zaměřuješ, se „zvětší“. David řekl: „O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil

„Jak tichounce Bůh zázračný dar dává!“

„Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Lukáš 2:12

Phil Yancey si šel jednou v Londýně poslechnout Händlova Mesiáše. Vyprávěl o tom následující: „Dopoledne jsem strávil prohlížením zbytků anglické slávy. Viděl jsem korunovační klenoty, zlatý palcát, starostův pozlacený kočár … Podobné obrazy zřejmě naplňovaly mysli Izajášových současníků, když slyšeli zaslíbení: ‚I zjeví se

Nech to odplavit

„Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu…“ Jób 11:13

Ježíš je „velký lékař“, ale nikdy neobvazuje hnisavou ránu. Trvá na tom, aby se rozřízla, vymačkala, vydezinfikovala a měla čas na uzdravení. Možná máš nemanželské dítě, víš, co je potrat, sedíš ve vězení, procházíš bolestným rozvodem. Nepropadej beznaději. Na Ježíše

Neboj se rizika

„Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!“ Matouš 25:28

Připomeň si biblické podobenství o třech služebnících, kteří dostali určitou sumu peněz, aby je investovali. První dva ji rozmnožili; zatímco třetí ji zakopal do země. První dva byli pochváleni; třetí byl vyhozen: „A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot;

Svatý! Svatý! Svatý!

„Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Izajáš 6:3

Když se Izajášovi zjevil Bůh, napsal: „Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma