Učit se chodit vírou (3)

„Víra pochází ze slyšení poselství…skrze slyšení Slova.“ Římanům 10:17, přel.z angl.

Co to znamená „chodit vírou“ (viz 2. Korintským 5:7, přel. z angl.)? Je to zásadně odlišné od žití podle toho, co vidíme, podle důvodu, emoce nebo intelektu. Volá tě to k tomu, abys žil nad těmito věcmi. To tě uschopňuje vstoupit do

Učit se chodit vírou (2)

„Věřím, pomoz mé nedověře.“ Marek 9:24

Zde je další otázka k zamyšlení: co to je „chodit tím, co vidíme“ (viz 2. Korintským 5:7, přel. z angl.)? Znamená to žít svůj život na základě toho, jak věci vypadají přirozeným pohledem. Je to rozhodování a jednání podle tvého vnímání a okolností spíše než podle Božího

Učit se chodit vírou (1)

„…chodíme vírou, ne tím, co vidíme.“ 2. Korintským 5:7, přel. z angl.

Je čas „dát se do toho“, když ti Bůh říká tutéž věc ve třech rozdílných obdobích: „Spravedlivý bude živ z víry“ (viz Abakuk 2:4, Římanům 1:17, Galatským 3:11). Toto není návrh pro teologickou diskusi; to je Jeho vůle pro tvůj život.

Přestávka!

„A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo.“ 1. Samuelova 9:27

Zde je staré Písmo s moderním poselstvím: „Sestupovali k okraji města. Tu řekl Samuel Saulovi: … ‚A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo‘“ (1. Samuelova 9:27). Dnes nám říkají, že kvůli tomu, abychom uspěli, musíme běhat rychlostí

Vzdej se svého postoje nezávislosti

„…abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Židům 4:16

Bible říká: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:16). Vyrůstáme s tím, že nám říkají: „Jestli něco chceš, musíš pro to něco udělat.“ Ale silná pracovní morálka může