Připomeň si, jak je k tobě Bůh milosrdný

„Tvoje milosrdenství mám před očima…“ Žalm 26:3

Jeden příběh vypráví o malém chlapci, kterého se zeptali, zda se každý večer modlí. On odpověděl: „Ne, některý večer nic nepotřebuji!“ Můžeme se tomu usmát, je to ale bolestně názorné. Pokud by s tebou partner komunikoval pouze tehdy, kdyby měl problémy či potřeby, jak dlouho myslíš, že by váš vztah vydržel?
Mezi tvým děkováním a žádostmi musí být vyváženost. Možná si myslíš, že když je Hospodin tak velký, že stvořil vesmír a řídí ho, těžko mu může vadit, když mu někdo tak bezvýznamný jako ty nedokáže poděkovat. Tak to ale není! Když Ježíš uzdravil deset malomocných, ale jenom jeden se vrátil, aby mu poděkoval, zeptal se: „Kde je těch devět?“ (Lukáš 17:17). Kdyby s tebou Bůh jednal jen na základě své spravedlnosti a tvého sklonu k nespravedlnosti, už bys byl na dně! Jenže on to tak nedělá. Říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství“ (Jeremjáš 31:3). Když si to žalmista uvědomil, napsal: „… tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti dobrořečím po celý život…“ (Žalm 63:4-5). A dále napsal: „… tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu“ (Žalm 138:2-3).
Kdosi zavtipkoval: „Bohu nevadí, když mu budeš posílat faktury, pokud mu budeš děkovat!“ Takže si najdi chvilku a připomeň si, jak je k tobě Bůh milosrdný.

Neohlížej se

„Lotova žena … ohlédla se a proměnila se v solný sloup.“ 1. Mojžíšova 19:26

Před zničením Sodomy a Gomory Hospodinovi andělé zachránili Lota a jeho rodinu. „Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: ‚Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul‘“ (1.

Ponoř svou mysl do Božího slova

„Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.“ Žalm 119:11

Propadáš beznaději, protože znovu a znovu upadáš do stejných hříchů? Zde je pro tebe odpověď: Ponoř svou mysl do Božího slova! Namáčej ji do Písma, až se po okraj naplní Božím slovem, stejně jako když houbu namočíš do vody, až je jí

Když se zdá, že je tvé dítě nezvladatelné

„… tvé děti … budou zakoušet pokoj …“ Izajáš 54:13, B21

Máloco ti dokáže zlomit srdce tak jako dítě, které bere drogy, potlouká se se špatnou partou a dělá takové věci, o kterých s jistotou víš, že mu mohou zničit život. Co s tím jako rodič můžeš dělat?V první řadě se za něj

Zbrzděný vývoj vztahů (4)

„Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá.“        Přísloví 13:20, B21

Podívejme se na zbrzděný vývoj vztahů. Boží plán pro tvůj život vyžaduje, aby ses stýkal se správnými lidmi a přestal se stýkat s nevhodnými. U poslední večeře seděli Ježíšovi po boku Jan, který ho miloval, a Jidáš, který ho