Mysli více na jiné (3)

„Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých…“ 1. Korintským 10:33

Určitě bys nechtěl patřit mezi tyto lidi: „… v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít

Mysli více na jiné (2)

„Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.“     Přísloví 19:17

Jsou čtyři způsoby, jimiž můžeš druhým vyjádřit laskavost a velkorysost:1) Dej jim svůj čas. Když člověku, kterého něco trápí, věnuješ několik hodin času, zvlášť když ho sám nemáš nazbyt, může to pro něho znamenat velmi mnoho.2) Dej jim

Mysli více na jiné (1)

„… jak v něm může zůstávat Boží láska?“ 1. Janova 3:17

V kolika případech z deseti myslíš na potřeby jiných a snažíš se jim pomoci? Než odpovíš, přečti si tohle: „Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat

Poznej, kdy je moudré udělat kompromis

„Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.“ 1. Korintským 9:22

Pavel by z biblické pravdy neustoupil ani o píď, ale pokud jde o lidské zvyky, tradice a priority, o ty se hádat nehodlal. Někteří korintští křesťané si například mysleli, že když bylo maso obětováno nějakým modlám, je hřích ho jíst. Jak

Jak se chránit, když jsi sám

„Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.“        Žalm 25:16

Poté, co David zcizoložil se ženou jiného muže, se modlil: „Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. … Pohleď, jak mnoho je