Kroky k úspěchu

„Hospodin činí krok muže pevným…“ Žalm 37:23

Chceš-li v životě uspět, potřebuješ k tomu tyto čtyři věci:1) Morálku. Jak velký kompromis jsi ochoten udělat, aby ses dostal tam, kam chceš? Nemůžeš se snažit dosáhnout cíle za každou cenu, musíš mít hranice. Ano, všichni jsme někdy porušili pravidla, ale díky Bohu, že jsme nějaká

Čtrnáct otázek týkajících se tvého úkolu

„… proto jsem přišel na svět…“ Jan 18:37

Když víš, jaký životní úkol ti Bůh dal a že on sám je na tvé straně, stáváš se prakticky nezadržitelným. Budeš dělat chyby? Jistě, ale Bůh tě natolik miluje, že tě opraví, přesměruje a navede zpátky na správnou cestu. Ptáš se, jak můžeš zjistit, co

Nepochybuj o Bibli

„Víra je … ze slyšení…“ Římanům 10:17, ČSP

Můžeš pochybovat o svých vlastních schopnostech, ale nikdy nepochybuj o schopnostech Božích, o jeho zaslíbeních a jeho ochotě je splnit. Žalmista napsal: „… svou řeč jsi vyvýšil nad … své jméno“ (Žalm 138:2). Jedinou věcí ve vesmíru, kterou Bůh vyvýšil nad své jméno, je jeho

Co je tvým bodcem?

„… Šamgar … Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka. Tak i on vysvobodil Izraele.“    Soudců 3:31

Izraelci neposlouchali Boha, a proto skončili jako otroci Pelištejců, kteří je ovládali strachem a zastrašováním. Šamgar se však odmítl poddat strachu. Rozhodl se změnit situaci a použil na to bodec, dlouhou hůl, kterou zemědělci

Věrnost, nikoliv povýšenost

„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci (za tu výsadu).“    Koloským 3:17

Pokud jde o službu Bohu a druhým lidem, zaměř se na to, abys byl věrný, místo toho, aby ses snažil být nějak důležitý a význačný. Z Bible vyplývá, že povýšení přichází od