Služba v Ježíšově stylu

„Sloužíme Bohu, ať už námi lidé … opovrhují … nebo nás chválí.“        2. Korintským 6:8, přel. z angl.

Kelli B. Trujillová napsala: „‚Já nejsem váš sluha!‘ zavrčela jsem polohlasně na jedno ze svých dětí, když jsem si klekala na všechny čtyři, abych posbírala těstoviny, které se rozhodlo uložit na podlahu. Potom mě napadlo:

Chraň „nové výhonky“

„Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou…“    Jób 14:7

Je potřeba Boží moudrost, abys našel partnera, který s tebou bude tam, kde jsi, a půjde tam, kam jdeš ty. Pokud si vybereš „poškozený materiál“, dostaneš neuspokojivé výsledky. A když se rodina rozbije, mohou

Recept na úspěšný život

„… vy mladší (se) podřizujte starším. … Pokořte se … Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘…“    1. Petrova 5:5-7

Kdosi vtipně pronesl: „Potíž s úspěchem je v tom, že recept na něj je stejný jako ten na nervové zhroucení.“ Bible nám dává opravdový recept na úspěšný život. Zahrnuje tři oblasti: autoritu, postoj a

Zboř tu pevnost!

„Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.“         2. Korintským 10:4

Příběh vězně Josefa, který se stal premiérem Josefem, nás učí, že se můžeme povznést nad okolnosti, překonat výzvy a žít v plnosti potenciálu, který nám Bůh dal. Josefova cesta byla dlouhá, tvoje je možná také. Pokud ale

Najdi si čas na odpočinek

„Řekl jim: ‚Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!‘“ Marek 6:31

Starověká legenda praví, že apoštol Jan měl koroptev, kterou krmil a o kterou se staral. Jednoho dne ho navštívil lovec a byl udivený, když viděl, jak si Jan s tím ptákem hraje: „Překvapuje mě, že tě vidím zabývat se