Kristova vůně

„Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu…“ 2. Korintským 2:15

„Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k lidem, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu“ (2. Korintským 2:15–16). Když

Buď otevřený vůči napomenutí

„Nadarmo jsem bil vaše syny, nedali jste se napomenout.“ Jeremjáš 2:30

Jak reaguješ, když tě někdo napomene? Urazíš se? Vyložíš si to jako odmítnutí? Bráníš se? Sestřelíš posla špatných zpráv a ujistíš se, že už za tebou nikdy nepřijde? Spočítáš mu to a řekneš: „Ve srovnání s tím, čeho já jsem v životě

Příběh Josefův, ale i tvůj

„… Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo … zachoval naživu četný lid.“        1. Mojžíšova 50:20

Josefův příběh se dá krátce shrnout do jediné věty: jeho bratři jej hodili do jámy, jeho šéf ho nechal vsadit do vězení, ale Bůh ho posadil na trůn. Poučení, jaká si z toho můžeme vzít, jsou

Duch svatý (4)

„Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy…“        2. Korintským 4:17

Všechno, co dělal Ježíš pro své následovníky, dělá Duch svatý pro nás. Ježíš učil; Duch svatý nás učí. Ježíš uzdravoval; Duch svatý nás uzdravuje. Ježíš utěšoval; Duch svatý nás utěšuje. Ježíš nás staví do nových životních období a posílá Přímluvce,

Duch svatý (3)

„… Duch svatý … ten vás naučí všemu…“ Jan 14:26

Odcházející učitel může žákům představit svého nástupce. Stejně nám Ježíš představuje Ducha svatého. A jakou zvučnou podporu mu dává! Nazývá jej svým „Zástupcem“. Duch svatý, který je v tobě, přichází v Kristově jménu se stejnou autoritou a stejnou mocí. Je povzbudivé to vědět,