Tvé odpuštění je zaručené

„Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“    1. Janova 1:9

Navzdory svým nejlepším úmyslům a snahám, nikdo z nás nesplňuje Boží požadavky (viz Římanům 3:23). Takže jaká je odpověď? „Říkáme-li, že jsme bez hříchu (odmítáme-li přiznat, že jsme hříšníci), klameme

Když ho uctíváš, Bůh se cítí jako doma

„Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.“ Žalm 22:4

Místo, kde žiješ, je tvůj domov nebo „místo přebývání“. Takže když chválíš Boha, říkáš: „Pane, buď zde jako doma.“ Kde Bůh přebývá? Má mnoho různých adres a jednou z nich je „chvála“. Stejně jako máš hlubší a důvěrnější vztahy s těmi, s

Buď oddaný Kristu

„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.“ 1. Timoteovi 4:15

Jednou se v pracovně Chucka Swindolla zastavil přítel, aby mu řekl „pravdu v lásce“ (viz Efezským 4:15). Ten muž řekl: „Nemyslím si, že bys měl padnout morálně nebo eticky. Co mě ale trápí je, že můžeš být v

Přezkoumej vlastní myšlení

„Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ Přísloví 1:5

Když se kriticky podíváš své chyby z minulosti, zjistíš, že je zapříčinilo tvé tehdejší smýšlení. Proto potřebuješ své myšlení stále zkoumat a vyhodnocovat. „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ (Přísloví 1:5). Jak to uděláš? Tak, že se naučíš chápat, jak přemýšlejí druzí, a budeš ve

Vrať se a pokoř se

„Navrať se … a pokoř se…“ 1. Mojžíšova 16:9

Bible říká: „Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí: ‚Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?‘ Odvětila: ‚Prchám