Potřebuješ více síly? Čekej na Boha!

„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly…“ Izaiáš 40:31

Bůh nám obvykle neřekne, jak a kdy odpoví na naše modlitby. Ale zaslibuje těm, kdo na Něj čekají, jednu věc – sílu. To slovo „čekej“ v nadpisu zobrazuje židovské slovo používané při vyrábění provazu. Každý provaz začíná jako nit a každý

Klíče ke štěstí (2)

„Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je.“ Lukáš 11:28

Ježíš řekl: „(Skutečný) život se neměří tím, kolik toho máte“ (Lukáš 12:15, přel. z angl.), ale tím, jak ho žijete. Proto je vždy moudré:
1) Být vůči sobě nároční. Zkoumejte, jak trávíte svůj volný čas? Po dlouhém dni je snadné se

Klíče ke štěstí (1)

„Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ Jan 13:17

Pokud chcete nejlepší Boží, nepřemýšlejte jenom o tom, jak investovat své peníze, přemýšlejte o tom, jak investovat svůj život. Ježíš řekl: „Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ Žít tímto způsobem znamená:
1) Udělat si čas na přátele a

Vztahy bez připoutání se k někomu

„Proto opustí muž svého otce i matku…“ Genesis 2:24

Bůh řekl: „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ Bůh to řekl Adamovi a Evě, prvním dvěma lidem na zemi, kteří neměli ani otce, ani matku, které by opustili, ani ještě neměli děti, které

Jaký bude tvůj odkaz?

„Činil to, co je správné v Hospodinových očích…“ 2. Královská 22:2

Jošijášův dědeček Menaše byl násilnický král, který „také nevinné krve prolil velice mnoho“ (2. Královská 21:16). Jeho otec, král Amón, zemřel rukama jeho vlastních důstojníků. „Dělal to, co Bůh řekl, že je špatné,“ říká epitaf. Jošijášovi bylo pouze osm, když nastoupil na