Chození s Bohem

„I chodil Henoch s Bohem.“ 1. Mojžíšova 5:24

Klopýtali někdy lidé v Písmu, byť „chodili s Bohem“? Ano, klopýtali. Sešli někdy z cesty? Ano. Ale každé ráno, jakmile se jejich nohy dotkly podlahy, byli odhodláni po celý den chodit s Bohem. Čerpali z jeho síly, snažili se plnit jeho vůli a směřovali k cíli, který jim určil. Pavel napsal: „… prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem…“ (Efezským 4:1-2). To znamená, že musíš znát směr, jímž tě Bůh vede, a držet s ním krok. Když jedná on, jednej i ty. Když on se zastaví, zastav se i ty.
Jako věřící bys neměl svůj život dělit na duchovní a světský. Bible říká: „… v něm žijeme, pohybujeme se, jsme…“ (Skutky 17:28). Nemůžeš říct: „V této oblasti jednám podle svých vlastních představ, a v tamté jednám podle Ducha svatého, který je ve mně.“ Duch svatý nepřichází a neodchází z tvého života, je stále s tebou!
Měl bys přemýšlet o následujícím místu z Písma: „Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a pro tvé potěšení všechno povstalo a jest“ (Zjevení 4:11, přel. z angl.). Jak úžasná myšlenka – byl jsi stvořen, abys Bohu přinášel potěšení! Jedna z nejdůležitějších otázek, které si můžeš klást, a to často, tedy zní: „Pane, dělám ti teď radost?“ (viz Přísloví 13:5-6). Jestli ano, zjistíš, že směr, jímž tě Bůh vede, je vždy správný, jeho načasování je vždy správné a výsledky, jichž dosáhneš, budou také vždy správné. Proto choď s Bohem, jak nejlépe umíš.

Rosteš v milosti

„Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána…“ 2. Petrova 3:18

Petr projevil dostatek víry, aby vystoupil z lodi a šel po vodě, pak se ale začal topit, a nakonec vypadal hůř než ostatní učedníci. Když se snažil bránit Ježíše, uřízl jednomu člověku ucho. Když slíbil, že bude věrný, zklamal. Když se

Nechtěj budit pozornost

„Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost…“ Matouš 6:2

Ježíš řekl: „Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají

Proroctví se naplnilo

„Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Matouš 16:16

Jedním z nejpřesvědčivějších důkazů, že Bible je skutečně Božím slovem, je množství proroctví, která se naplnila během Kristova života. Daniel předpověděl příchod jediného židovského Mesiáše ještě před zánikem chrámu. Starozákonní proroci prohlašovali, že se narodí panně (viz Izajáš 7:14, B21), stane se to v

Jak obohatit a posílit své vztahy

„Ovoce Božího Ducha však je…“ Galatským 5:22

Každý vztah můžeš obohatit a posílit tím, že budeš rozvíjet a projevovat ovoce Ducha. V Bibli se mluví o naplnění Duchem (viz Efezským 5:19) a chození v Duchem (viz Galatským 5:16, ČSP). Být „naplněn“ Božím Duchem znamená, že jsi nádoba, která přijímá, zatímco „chodit“ Duchem