Je tvé jméno v knize?

„A nevstoupí tam nic … nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.“        Zjevení 21:27

Jedné noci v roce 1912 Titanic, největší osobní parník na světě, považovaný za nepotopitelný, najel na ledovec a potopil se ke dnu ledového Atlantiku. Zemřelo mnoho lidí. Po katastrofě se před cestovní kanceláří White Star Line

V čem spočívá tato zkouška

„Tyto zkoušky prokážou pravost vaší víry.“ 1. Petrova 1:7 (přel. z angl.)

Zkoušky, kterými procházíme, odhalují zároveň naše slabosti a naše silné stránky. Když Bible mluví o „ohni taviče“ (viz Malachiáš 3:2), máme tendenci představovat si špatné věci, které chce Bůh odstranit z našeho charakteru. Máme ale i vnitřní silné stránky a dary,

Neztrácej vášeň

„Nikdy neztratil ze zřetele, kam směřoval.“ Židům 12:2 (přel. z angl.)

O Ježíši Bible říká: „Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu“ (Židům 12:2-3). Jinými slovy: Ježíš

Vstaň a zkus to znovu!

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“    Izajáš 41:10

Jestli chceš v životě uspět, potřebuješ dvě věci:1) Správné lidi. Někdy je prvním krokem, jak se dostat ze zklamání, najít někoho, kdo tě zvedne. Nebuď

Hledej opravdového přítele

„Opravdový přítel k tobě přilne jako bratr.“ Přísloví 18:24 (přel. z angl.)

Jednoho dne se dvě krávy podívaly přes plot a na okolojedoucím nákladním autě s mlékem uviděly tato slova: „Pasterované, homogenizované, s přídavkem vitaminu A“. Jedna kráva řekla druhé: „Nepřipadáš si teď trochu neschopná?“ Vážně, nepřipadáš si tak dnes i ty? Je