Dobře spolu vycházet (1)

„Prosím vás, bratří…abyste všichni byli svorni…“ 1. Korintským 1:10

Pokud utíkáš ze vztahů pokaždé, když začnou být problematické, pak si zvykni na svou vlastní společnost – to bude jediná společnost, jakou budeš mít! I ten nejlepší vztah, ve který můžeš doufat, bude nedokonalý a takový, že na něm budeš muset denně pracovat. Vztahy

Co uděláš, to se k tobě vrátí

„…skutek rukou se člověku vrátí.” Přísloví 12:14

Jedna paní řídila auto po vedlejší silnici v dusném, horkém počasí a projela kolem staršího muže, který se pokoušel vyměnit prázdné kolo. Když je žena sama, nikdy není opatrnosti nazbyt; nicméně doufala, že někdo zastaví. Když nikdo nezastavil, jela zpátky a našla starého pána slabého a

Buď odhodlaný!

„Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina…“ Jeremiáš 17:7

Nechat se vést Bohem vyžaduje odvahu. Není to snadné „rozbít formu“ a pozvednout se nad omezení, která na tebe druzí vložili. Když to uděláš, budeš čelit nelibosti. Ježíš to také prožil. Když ti, kteří s Ním vyrůstali, řekli: „Což to není syn tesaře?“ (Matouš

Miluješ své děti?

„Nechte děti přicházet ke mně…“ Marek 10:14

Marek zaznamenává: „Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: ,Nechte děti přicházet ke mně…‘ Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim“ (Marek 10:13-16). Všimni si tří věcí:
1)

Strhni dolů ty zdi!

„Zahojím a vyléčím tvé rány…“ Jeremiáš 30:17

Postavil sis kolem sebe zeď a říkal sis přitom: „Nikdo mě nemůže zranit, pokud nikomu nedovolím, aby se ke mně přiblížil.“ To nebude fungovat. Ta zeď, kterou sis kolem sebe postavil kvůli tomu, aby ostatní zůstali venku, tebe uvěznila uvnitř. Pán chce být tvým ochráncem, ale