Nepředbíhej Boha!

„… v pravý čas tě (Bůh) poctí každým požehnáním…“ Žalm 37:34, přel. z angl.

Když ti Bůh dá zaslíbení nebo vizi pro život, je to jako semínko, které než přinese ovoce, potřebuje čas na zakořenění. Je to stejně jako narození dítěte, nejprve semeno, pak těhotenství, vývoj v děloze a nakonec den porodu. A co dělá matka během této doby? Připravuje se! Připravuje se na výzvy a povinnosti mateřství.
Možná si myslíš, že jsi připraven, ale jen Bůh ví, kdy opravdu jsi. David už byl pomazaný za krále, přesto musel čekat sedm let, než Bůh sesadil z trůnu Saula. Během těch let se ale naučil cenné lekce. Jedna z nich je: „Nebuď netrpělivý, aby Pán jednal! Neustále se drž jeho cesty a v pravý čas tě poctí každým požehnáním“ (Žalm 37:34, přel. z angl.). Musíš se naučit poznat rozdíl mezi tím, co můžeš udělat ty a co může udělat Bůh. Jen blázni se hned vrhnou na věc! Pokud nechceš riskovat odložení Božího plánu pro svůj život, nepředbíhej ho. „Vidění už ukazuje k určitému času … prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě…“ (Abakuk 2:3).
Všechno, co Bůh dělá, má určený čas. A jeho povolání do služby je prostě událost, která již byla naplánována. Bůh ve tvém životě naplánoval čas pro uskutečnění dvou věcí, jeho zaslíbení a tvé vize. Vědomí, že nic, co nepřítel dělá, nemůže těmto dvěma věcem zabránit, přináší ohromný pokoj. Když tedy začneš být netrpělivý, připomeň si, že tvůj život nemůže skončit, dokud se to nenaplní. Bůh to řekl, a on to také učiní!

Musíš odlišit pravdu od omylu

„To udělal nepřítel.“ Matouš 13:28

Jednou Ježíš vyprávěl toto podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové

Být zbožný znamená být dobrý (3)

„… poněvadž ti jednali poctivě.“ 2. Královská 12:16

Ve Starém zákoně, když král Jóaš obnovoval chrám, čteme: „Stříbro přinesené do Hospo-dinova chrámu… Používalo se totiž na platy dělníků… Mistři, kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníků, jednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo vyúčtování“ (2. Královská 12:14-16, B21). Izraelský národ prosperoval,

Být zbožný znamená být dobrý (2)

„Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá považuje slova laskavá.“        Přísloví 15:26, B21

Někdy lidé napůl žertem říkají: „Koukej být hodný. A jestli nemůžeš být hodný, tak si aspoň dávej pozor!“ Myslí tím, že pokud se rozhodneš nebýt dobrý, buď alespoň dostatečně chytrý, aby ses nenechal chytit. Ve skutečnosti ale absence dobroty k

Být zbožný znamená být dobrý (1)

„Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.“ Žalm 25:8

Jak bys definoval „dobrotu“ nebo „dobrý život“? Podle francouzského filozofa Jeana-Jacquese Rousseaua je definicí štěstí „dobrý bankovní účet, dobrý kuchař a dobré trávení“. Někteří říkají, že dobrý život se měří tělesnými požitky. Mají za to, že není nic lepšího než horká vířivka, masáž