Na kom jsi závislý?

„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete…“ Filipským 4:19

Jak poznáš, že jsi více závislý na lidech než na Bohu? Podle toho, že se naštveš na šéfa, když ti nepřidal, a ty sis myslel, že si to zasloužíš. Nebo se rozzlobíš na milovanou osobu, protože ti odmítla půjčku. Jestli se takto chováš, čekáš na požehnání u špatných dveří! Ano, když tvé snahy nejsou doceněny, bolí to. Musíš ale pochopit, že ačkoli si Bůh používá lidi jako nástroje požehnání, zdrojem těchto požehnání musí vždy být on sám!
Zamysli se nad těmito verši: „Neříkej si v srdci: ‚Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.‘ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes“ (5. Mojžíšova 8:17-18). „Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží“ (Kazatel 5:18). „Nechce pochopit, že já jsem jí dával obilí, mošt i čerstvý olej, že jsem ji zahrnoval stříbrem a zlatem…“ (Ozeáš 2:10). (pozn. – ona je v citovaném textu obrazem Izraele) V čem byl problém? Izrael ignoroval Boha, přitom zapomněl, že právě on je pravým zdrojem.
Obecně usilujeme a pečujeme o vztahy, které se nám vyplácejí. To je důležitá informace. Proč? Protože teprve když uznáš Boha za zdroj všech svých požehnání, budeš odhodlaný usilovat a pečovat o vztah s ním. To proto Ježíš řekl: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:33). Pokud toužíš po Bohu, štědře zasévej do jeho království a očekávej, že on sám naplní tvé potřeby – tvé úsilí bude požehnáno.

Jak být finančně zajištěný

„… spravedlivý se však slituje a dává.“ Žalm 37:21

Odrazuje tě tvá touha po finanční jistotě od dávání? Proč? Protože máš pocit, že korunu, kterou daruješ, už nemůžeš použít pro své zabezpečení? Opak je ale pravdou. Ve skutečnosti se náš pocit svobody a bezpečí zvyšuje, když dáváme, protože dávání je deklarací toho, že

Vyučuj své děti

„… aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě…“ 5. Mojžíšova 4:40

Jako rodič neustále předáváš svým dětem své hodnoty, tak to dělej takto:1) Nech je, ať vidí, jak se modlíš. Pomoz jim pochopit, že modlitba je způsob, jak budovat celoživotní přátelství s Bohem. Oni toto přátelství budou potřebovat, až nebudeš

Výhody nesobeckosti

„… každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ Filipským 2:4

Nesobeckost pro tebe udělá tři věci:1) Zlepší kvalitu tvého života. Budeš si života vážit a porozumíš jeho vyšším hodnotám. Vidět lidi v nouzi a dávat jim, aby byly jejich potřeby naplněny, dává mnoha věcem perspektivu. Jeden vedoucí napsal:

Mít v modlitbách důvěru

„Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší…“ 1. Janova 5:14

Jeden vedoucí napsal: „Můj táta byl vytížený muž. Aby ses mu dovolal do práce, musel jsi volat přes ústřednu, pokud jsi neměl jeho soukromé číslo. To dal jen několika obchodním partnerům, ale mělo ho také každé z jeho dětí. Věděli jsme, že