Růst k vůdcovství (1)

Pozdravuji vás já, Tercius, písař tohoto dopisu.“ Římanům 16:22

Pavel se obklopil lidmi, kteří byli ochotni položit za něj své životy (viz Římanům 16:3-4). Někteří z nich jsou fakticky neznámí. Slyšel jsi někdy o Terciovi? Zaznamenal Pavlovy myšlenky, abychom je mohli číst. Všichni víme o Timoteovi, ale víš o Gaiovi? Ten svůj dům

Slova pro těžké časy (2)

„…slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Izajáš 40:8

Jsi připraven na více úžasných Božích zaslíbení?
1) „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno” (Žalm 5:12).
2) „Domov je v odvěkém Bohu, na jeho

Slova pro těžké časy (1)

„…slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Izajáš 40:8

Po příští dva dny budeme obnovovat svou mysl některými úžasnými Božími zaslíbeními, která nám Bůh dal skrze své Slovo. Nečtěme je jen náhodně, ale zpracujme je pomalu, hluboce, na modlitbách a opakovaně a dovolme, aby jejich pravda změnila naše myšlení a posílila naši víru.

Proč tě Bůh přijímá (2)

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“    2. Korintským 5:21

Svět nám říká, že naše hodnota je spojena s naším „výkonem“. Zatímco rosteme, jsme neustále srovnáváni. Když se nás zeptali, proč jsme v něčem nebyli tak dobří jako náš bratr nebo sestra, byli jsme přesvědčeni,

Proč tě Bůh přijímá (1)

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“    2. Korintským 5:21

Bůh tě miluje a přijímá tě ve tvých špatných dnech stejně tak jako v těch dobrých. Ve společnosti založené na výkonu je snadné na to zapomenout. Ale nesmíš! Boží přijetí je založeno na tvém postoji