Jsi v čase tříbení

„Josef zůstal otrokem, dokud se nenaplnila jeho vlastní slova a Pán nedokončil jeho tříbení.“    Žalm 105:19, přel. z angl.

Bůh možná nereaguje přesně tehdy, kdy bys chtěl, ale vždycky přijde včas a platí, že: „… žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12). Je těžké dívat se, jak Bůh žehná druhým, zatímco

Projev skutek lásky

„… služte v lásce jedni druhým.“ Galatským 5:13

Bible popisuje, co Ježíš udělal, než šel na kříž: „… odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán“ (Jan 13:4-5). Pak řekl: „Dal jsem vám příklad, abyste

Trénuj se v nesobeckosti

„… milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy…“        2. Korintským 12:15, B21

Pomáhat lidem přináší velké uspokojení. Když strávíš den službou druhým, uléháš s dobrým pocitem a klidně spíš. Na změnu postoje srdce nikdy není pozdě, i když jsi většinu svého života strávil honbou za sobeckým ziskem. Dokonce

Využij svůj čas naplno

„Využívejte svěřený čas…“ Efezským 5:16, B21

Život Johna Wesleyho je skvělým příkladem biblické zásady „využít svůj čas naplno“. Po čtyřiapadesát let kázal v průměru třikrát denně. Za svůj život měl celkem více než čtyřicet čtyři tisíc kázání. Přitom urazil na koni nebo v kočáře více než tři sta dvacet tisíc kilometrů, což je

Odpouštění druhým (2)

„Obrať mě, ať se vrátím zpět…“ Jeremjáš 31:18, B21

Bible nám říká: „Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli: ‚Ta voda patří nám!‘ … Vykopali tedy jinou studni. O tu se také přeli… Pak (Izák) postoupil dál a vykopal další