Konfrontuj ho!

„Nátan Davidovi odvětil: ‚Ten muž jsi ty!‘“     2. Samuelova 12:7

Dovedeš si představit, jakou odvahu a charakter potřeboval prorok Nátan, aby mohl vystoupit proti králi Davidovi kvůli jeho aféře s Bat-šebou? Většina z nás má tendenci vyhýbat se konfrontacím, protože se bojíme nenávisti a odmítnutí. Útěk před konfrontací ale situaci často

Je v tobě Kristus (2)

„… tajemstvím v kostce je, že … Kristus je v tobě…“ Koloským 1:27, přel. z angl.

Pavel napsal: „… žije ve mně Kristus“ (Galatským 2:20). S takovým tvrzením nepřichází žádné jiné náboženství. Žádné jiné hnutí není spojeno s živou přítomností svého zakladatele v jeho následovnících. Není divu, že o tom Pavel mluví

Je v tobě Kristus (1)

„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.“ Ezechiel 36:26

Když Bůh řekl: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ezechiel 36:26), dalo by se to nazvat „duchovní transplantací srdce“. Tara Storchová rozumí, o jaký zázrak jde. V roce 2010 si nehoda při

Být laskavý znamená být bohabojný

„… aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.“    Efezským 2:7, B21

V Bibli čteme: „Spolu s ním nás (Bůh) vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti“

Jaký máš vliv na druhé?

„… abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší.“ Římanům 1:12, B21

Máme tendenci přisvojovat si postoje lidí, kteří nám jsou nejbližší. Proto Pavel napsal: „Toužím se s vámi setkat … abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší“ (Římanům 1:11–12, B21). Pravda je taková, že pochybovači sklízejí, co