Pomoz lidem vydat ze sebe to nejlepší

„Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás…“ Filipským 1:3

Schopnost vytáhnout z lidí to nejlepší je důležitá ze dvou důvodů. Předně v lidech obvykle vidíme to, co sami očekáváme. Za druhé obecně platí, že lidé na úroveň našeho očekávání dorostou.
John Maxwell napsal: „Nikdy jsem nepoznal pozitivního člověka, který by neměl rád lidi a nesnažil se v nich vidět to nejlepší. A jeden z nejúčinnějších způsobů, který ti pomůže v druhých vidět to nejlepší, je udělat to, čemu říkám ‚dát lidem na hlavu desítku‘. Mám na mysli toto: Všichni máme očekávání vůči druhým, můžeme si ale vybrat, zda jsou naše očekávání pozitivní nebo negativní. Můžeme si o druhých myslet, že jsou bezcenní, nebo že jsou úžasní. Pokud se rozhodneme očekávat to nejlepší a budeme opravdu hledat dobré místo špatného, uvidíme je jako ‚desítku‘.“
Zkus si představit, jak se asi cítili věřící ve Filipech, když Pavel řekl: „Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás…“ (Filipským 1:3). Když někomu věříš, dáváš mu neuvěřitelný dar, možná ten nejlepší, jaký vůbec můžeš druhému člověku dát. Dej člověku peníze, a možná je brzy utratí. Dej mu prostředky, a možná je nevyužije nejlepším způsobem. Pomoz mu, a je možné, že brzy bude znovu tam, kde byl dříve. Ale ukaž mu, že mu věříš, a nabude sebedůvěry, ožije a získá motivaci k nabytí dovedností potřebných pro to, aby dosáhl úspěchu sám. Když mu později poskytneš peníze, prostředky a jinou výpomoc, bude lépe připraven je využít k vybudování lepší budoucnosti.

Buď štědrý

„Ochotně mu otvírej svou ruku…“ 5. Mojžíšova 15:8

Bůh řekl Izraelcům: „Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří … Ochotně mu otvírej svou ruku…“ (5. Mojžíšova 15:7-8). Dávání je nejušlechtilejší úroveň života. Štědří lidé zaměřují svůj čas a úsilí na to, co mohou dát jiným, ne na to, co od nich mohou

Nikdy nezraď důvěru

„Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.“        Přísloví 11:13

Zrada je horší než klevety. Klevety nemusejí nutně být výrazem zlé vůle vůči oběti. Zrádce však vědomě vyzrazuje informace a zrazuje tak něčí důvěru. Takový člověk se dopouští „vztahové zrady“ tím, že porušuje důvěru, kterou mu někdo dal. Pro

Dělej dobrou věc prostřednictvím jiných

„Uč ty, kteří jsou bohatí … konat dobro…“ 1. Timoteovi 6:17-18, přel. z angl.

Ani dozorci nebývají o mnoho tvrdší, než byl Bob Thompson. Po čtyřicet let šest dnů v týdnu od dubna do prosince tvrdě honil své dělníky, aby dokončili práci, než udeří první mrazy. Jejich loajalita, pot a tvrdá práce mu

Lekce pro rybáře (5)

„Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Lukáš 5:5

Pátá lekce: Stůj na Božích zaslíbeních. Při předchozích pokusech o lov ryb učedníci spoléhali na vlastní zkušenosti a dovednost. Tentokrát důvěřovali Kristovu příslibu: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ (Lukáš 5:4).Ježíš neřekl konkrétně: „Petře, pokud budeš rybařit se mnou, slibuji ti velký