O dávání (2)

„… kdo rozdává, ať je štědrý…“ Římanům 12:8, B21

V Bibli se píše: „… máme rozdílné dary: … kdo rozdává, ať je štědrý…“ (Římanům 12:6-8, B21). Každý věřící zajisté obdržel milost k dávání, někteří z nás ale mají dar dávání. Co je to za lidi?
Mají dar vydělávat peníze. Čeho se dotknou, to se promění ve „zlato“. Vědí, jak moudře investovat, a rozpoznají dobrý obchod. Dobré obchody jsou k nim přitahovány jako železo k magnetu. Takoví lidé vědí, jak zajistit co nejlepší návratnost svých investic. Pokud jsi jedním z nich, uvědom si, že tvá schopnost shromažďovat jmění je ve skutečnosti darem od Boha: „Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on…“ (5. Mojžíšova 8:18). Bůh také říká: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě učí úspěchu a vede tě po cestě, po níž bys jít měl“ (Izajáš 48:17, B21).
Nedovol ale, aby tě prosperita svedla k pýše. Nejsi majetný díky své schopnosti obchodovat a jednat, ale proto, že ti Bůh požehnal. A on to udělal z určitého důvodu. Máš být požehnáním pro ostatní. Bůh řekl Abrahamovi: „Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním“ (1. Mojžíšova 12:2, B21). Takže až ti Bůh zaklepe na rameno a řekne ti, abys daroval peníze, nehádej se s ním. Prostě se zeptej: „Kolik?“ Říkáš si, proč bys to měl dělat? Protože Bůh může nejen přidávat, ale i odebírat.

O dávání (1)

„Jako jste ve všem bohatí…“ 2. Korintským 8:7

Pavel napsal: „Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti“ (2. Korintským 8:7). O čem to tady Pavel mluví? O dávání! Bůh tě nepovolal, abys byl

Mysli více na jiné (3)

„Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých…“ 1. Korintským 10:33

Určitě bys nechtěl patřit mezi tyto lidi: „… v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít

Mysli více na jiné (2)

„Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.“     Přísloví 19:17

Jsou čtyři způsoby, jimiž můžeš druhým vyjádřit laskavost a velkorysost:1) Dej jim svůj čas. Když člověku, kterého něco trápí, věnuješ několik hodin času, zvlášť když ho sám nemáš nazbyt, může to pro něho znamenat velmi mnoho.2) Dej jim

Mysli více na jiné (1)

„… jak v něm může zůstávat Boží láska?“ 1. Janova 3:17

V kolika případech z deseti myslíš na potřeby jiných a snažíš se jim pomoci? Než odpovíš, přečti si tohle: „Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat