Koloběh!

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl…“    2. Korintským 9:7

V Bibli stojí: „… kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc

Stáhni se, abys získal

„… Ježíš … odešel opět na horu, zcela sám.“ Jan 6:15

Tajemství úspěchu spočívá v poznání, kam tě Bůh povolal a k čemu tě obdaroval. Jakmile tyto dvě věci objevíš, předej všechno ostatní jiným nebo to nech být. Není to snadné, protože lidé si budou činit nárok na tvůj čas a energii

Jsi v bouři? (2)

„Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“ Matouš 8:27

Matouš zaznamenává: „I přistoupili a probudili ho se slovy: ‚Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!‘ Řekl jim: ‚Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?‘ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: ‚Kdo to jen je, že ho

Jsi v bouři? (1)

„Vtom se strhla … bouře…“ Matouš 8:24

Matouš vypráví o Ježíšovi: „Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře…“ (Matouš 8:23–24). Řečtina má pro výraz „veliká bouře“ jedno slovo – „seismos“. Seismolog zkoumá zemětřesení a seismograf je měří. Bouře, v níž se učedníci ocitli, jimi tedy musela

Užívej si stáří

„… ještě v šedinách ponesou plody…“ Žalm 92:15

Věk je pouhé datum v kalendáři; na čem záleží, je postoj. Někdo je v devětadvaceti starý, jiný v dvaadevadesáti mladý. Larry King jednou dělal rozhovor s Ty Cobbem, jedním z největších hráčů baseballu všech dob, kterému tehdy bylo sedmdesát. Zeptal se ho, kolik myslí,