Přijímat a vydávat

„Jdi a řekni tomuto lidu…“ Izajáš 6:9

Když jsi zapojen do práce na Božím díle, je snadné dostat se z rovnováhy a začít si více užívat práce pro Pána než práce Pána. Ježíš nejprve povolal učedníky k sobě, a teprve poté je vyslal. Síla, kterou potřebuješ, abys uspěl ve svém Bohem daném úkolu,

Slyšíš Boží hlas?

„Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!“ 1. Mojžíšova 28:16

Každý z nás už slyšel, jak lidé říkají: „Pán Bůh mi řekl…,“ a potom se ukázalo, že tomu tak nebylo. V důsledku toho jsme se stali pochybujícími a cynickými. Jaká škoda! Bůh mluví prostřednictvím lidí, a tvůj strach, že

Promlouvej k jejich duchu slova života

„A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek.“        2. Korintským 5:16

Pavel napsal: „A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. … Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5:16-17). Toto je důležitý duchovní princip. Když se snažíš pomoci

Mluv slova uzdravení

„Já bych vám však svými ústy dodával odvahu…“ Jób 16:5

I když byla operace úspěšná, pacient v sobě může nosit zjizvenou tkáň, která způsobuje přetrvávající bolest a nepříjemnosti. A stejné je to i v životě. Někteří lidé ve tvém okolí nosí masku úspěchu, ale uvnitř mají rány, o nichž nejsou schopni mluvit.Komik Jonathan

Vzpomeň si, jaký jsi býval? (2)

„Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé.“ 1. Korintským 9:22

Je jednoduché vybudovat si duchovní amnesii. Zapomenout na to, jaký jsi býval. Takový postoj ovlivní lidi, s nimiž každý den jednáš. Jeden autor napsal: „Mám na pracovišti kolegyni, která je ztělesněním všech negativních stereotypů evangelikálních křesťanů. Je sudičská, její chování hraničí