Když uctíváš, sloužíš Bohu

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci…“ Žalm 134:1

V posledním verši posledního biblického žalmu se říká: „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja“ (Žalm 150:6). To znamená, že dokud jsi naživu, jsi povolán uctívat Boha. Někteří z nás jsou spíš „naprogramováni“ sloužit ve sborových chválách, jiní k tomu být dělníky. Všichni jsme ale povoláni k uctívání Boha. Někteří z nás to dělají spíše pomocí práce pro Boží království, zatímco jiní prostřednictvím chvály. A Bůh oba způsoby považuje za dílo služby.
Žalmista řekl: „Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu!“ (Žalm 134:1-2). Všimni si slov „Hospodinovi služebníci“. Jak mu sloužili? Uctíváním. Westminsterské vyznání víry říká: „Hlavním cílem člověka je, aby mohl oslavovat Boha.“ To lze dělat mnoha způsoby. „Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků…“ (Žalm 50:23). Uctívání působí jako termostat; vytváří ovzduší, v němž lze zakoušet a vychutnávat si Boží přítomnost.
David řekl: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ (Žalm 103:1-2). Jaké dobrodiní? Odpuštění, uzdravení, vysvobození i ochrana. Jak tyto výhody získáme? Prostřednictvím uctívání. Když žehnáme Pánu, žehná on nám. Takže když uctíváš, sloužíš Bohu.

Modli se a postav stráž

„Nato jsme se modlili … a postavili … stráž…“ Nehemjáš 4:3, ČSP

Boží svrchovanost nepopírá naši odpovědnost. Naopak, posiluje ji. Když důvěřujeme Bohu, přemýšlíme jasněji a reagujeme rozhodněji. Podobně jako Nehemjáš, který řekl: „Nato jsme se modlili ke svému Bohu a postavili jsme proti nim ve dne i v noci stráž na obranu

Jsi sebestředný?

„… v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe…“ Filipským 2:3

Jestli jsi sebestředný, přečti si pár veršů z Písma, které ti pomohou být stále ve střehu a na kolenou! „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má

Přátelé v nouzi

„Jónatan … šel za Davidem do Choreše. Ve jménu Božím mu dodal odvahy.“        1. Samuelova 23:16

Prvním Afroameričanem, který hrál v nejvyšší baseballové lize, byl Jackie Robinson. Při snaze prolomit v baseballu rasovou bariéru čelil skoro na každém stadionu urážkám a útokům. Jednoho dne se na svém domácím stadionu v Brooklynu dopustil chyby

Jak reagovat na pomluvy (2)

„Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.“    Jakub 1:26

Pokud o tobě někdo roznáší pomluvy, zapamatuj si, že lidé mají sklon pomlouvat u druhých to, co sami u sebe omlouvají. Jeden muž měl podezření, že jeho manželka ztrácí