Co je pro tebe „úspěch“?

„Já jsem tě oslavil na zemi…“ Jan 17:4

Na konci svého života byl Ježíš schopen se modlit: „Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil“ (Jan 17:4). Ježíš se nepokoušel soutěžit s Janem Křtitelem nebo napodobovat některé starozákonní proroky. Věděl, co je pro Něj „úspěch“. Abys zjistil,

Není nikdo jako On! (5)

„Pán je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?“ Žalm 27:1, přel. z angl.

Všichni potřebujeme setkání s proměněným Kristem; s tím, který je větší než Mojžíš, doručitel zákona, prorok Elijáš a všichni ostatní proroci, kteří kdy žili. On je Ten, kdo nosí skutečnou korunu vesmíru, milovaný Boží Syn. Potřebujeme padnout

Není nikdo jako On! (4)

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu…“ Žalm 103:2

Bible ztotožňuje Boha se světlem a světlo se svatostí. „…Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy“ (1. Janova 1:5). Pavel řekl, že Bůh „…přebývá v nepřístupném světle…“ (1. Timoteovi 6:16). Písmo zmiňuje Krista takto: „To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený

Není nikdo jako On! (3)

„To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“ Matouš 17:5

Na hoře proměnění, Mojžíš, doručitel zákona, a Elijáš, představitel proroků, stáli bok po boku Ježíšovi. Ale Ježíš je oba zastínil. Bible říká: „Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit“ (Marek 9:3). V tom

Není nikdo jako On! (2)

„Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem…“ Přísloví 9:10

Ve světě, který se vymyká kontrole, máme rádi boha, kterého můžeme kontrolovat: uklidňující přítomnost někoho, kdo žehná, zajišťuje a radí. Je to někdo jako „bůh v krabičce“. Ale co se týče Krista, žádná krabička nefunguje. Jeho vrstevníci pro Něj navrhli sortiment krabic, ale On se