Uvítej zkoušku (1)

„… chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet.“ 1. Mojžíšova 22:1

V Bibli čteme: „Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: ,Abrahame!‘ Ten odvětil: ,Tu jsem.‘ A Bůh řekl: ,Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!‘ Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl“ (1. Mojžíšova 22:1-3).
Říkáš si, proč by tě měl Bůh zkoušet? Zaprvé, aby ti dokázal svou věrnost. Zadruhé, abys měl příležitost projevit věrnost ty jemu. Zkoušky jsou Boží cvičiště. Je to způsob, jak se dostat na další úroveň v Božím království. Toho dne Abraham dokázal, že není nic, co by miloval více než Boha. A právě toho dne se Bůh Abrahamovi představil jako „Jehova Jireh“, Hospodin, který zaopatřuje. Když procvičuješ svou víru, objevuješ Boží věrnost. Proto Bůh tvou víru testuje. Zkoušky se ztěžují, jak postupuješ dál, a bezpochyby se budou točit kolem toho, co je pro tebe nejdůležitější.
V čem je tvá identita? V čem nacházíš své bezpečí? To je tvůj „Izák“. Bůh tě otestuje, aby se ujistil, že svou identitu a bezpečí nacházíš pouze v něm. Půjde po čemkoliv, čemu věříš více než jemu, dokud to nepoložíš na oltář. Neboj se, nemusíš žít ve strachu, že ti Bůh vezme to, co je pro tebe nejdůležitější. Jestli se ale stane, že pro tebe dar bude důležitější než Dárce, pak to, co ti Bůh dal, abys tím sloužil jeho účelům, podkopává jeho plán pro tvůj život. A to je důvod, proč se tím bude zabývat.

Barabáš a ty

„Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ Lukáš 23:18

Bible říká: „Ale oni všichni najednou křičeli: ,Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!‘ To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu“ (Lukáš 23:18-19).I my si zasluhujeme zemřít za své hříchy, stejně jako Barabáš. Obklopují tě čtyři vězeňské zdi, zesílené

Operace Ondřej

„(Ondřej) Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: ,Nalezli jsme Mesiáše‘ … Přivedl ho k Ježíšovi.“    Jan 1:41-42

Billy Graham chtěl v počátcích své služby mobilizovat místní křesťany, aby přiváděli své nespasené přátele a příbuzné na jeho evangelizační setkání. Grahamův tým vymyslel jednoduchý plán, který nazval „Operace Ondřej“. Členové církve si napsali

Neobviňuj druhé a přijmi odpovědnost (3)

„… zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou…“        Filipským 3:13

Ať už byla tvá minulost jakákoliv, Bůh má pro tebe lepší budoucnost. Ale předtím, než toho „dosáhneš“, musíš odpustit lidem, kteří tě zranili, odpustit sám sobě a jít dál. Když to uděláš, pravděpodobně prožiješ širokou škálu

Neobviňuj druhé a přijmi odpovědnost (2)

„Žena odpověděla: ,Had mě podvedl…‘“ 1. Mojžíšova 3:13

Adam řekl Bohu: „Eva mě přiměla, abych to udělal.“ A Eva řekla: „Ďábel mě navedl, abych to udělala.“ Výmluvy a obviňování jsou součástí naší DNA, a dokud je nepřekonáš, nikdy neuděláš pokrok, ani nenajdeš opravdové štěstí. Následující slova stojí za zamyšlení:Ti lidé, které stále vyhlížíme,