Neboj se rizika

„Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!“ Matouš 25:28

Připomeň si biblické podobenství o třech služebnících, kteří dostali určitou sumu peněz, aby je investovali. První dva ji rozmnožili; zatímco třetí ji zakopal do země. První dva byli pochváleni; třetí byl vyhozen: „A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů“ (Matouš 25:30). Může být silnější motivace k odvaze víry než ta, která je založena na Božím zaslíbení? Už slyším tvoji námitku: „Ale co když se mi to nepodaří?“ Selhání je tréninkem k úspěšnému dosažení cíle! Neúspěch ti může ukázat, co je třeba změnit, aby ses pohnul kupředu. Dívej se na to takhle – jako vykoupené Boží dítě máš záchrannou síť, která ti umožní bezpečně zvládnout všechny neúspěšné pokusy. Ovšem pokud si zakládáš na své pověsti a ceně, přeroste neúspěch do tak velkého strachu, že další pokusy raději vzdáš. Samozřejmě, touha cítit se dobře, uspět, vyhrát, jít vpřed je přirozená. Když se však špičkový atlet připravuje ke svému výkonu, udělá pohyb dozadu, aby to dalo jeho rozběhu dostatečný impuls. Někdy ti pár kroků vzad neuškodí a připraví tě na rychlejší pokrok vpřed později.
Ještě něco měj neustále na paměti – Bůh neměří tvoje úspěchy jako my lidé. Selhání v očích člověka je v Božích očích často úspěchem. Vzpomeň si na Noeho. Před povodní vypadal jako ztroskotanec; nakonec se stal nejúspěšnějším člověkem na světě. Zadostiučinění, které tě uspokojí, nečekej od člověka – přichází od Boha. Až tehdy, když uslyšíš: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána“ (Matouš 25:21). Neboj se rizika!

Svatý! Svatý! Svatý!

„Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Izajáš 6:3

Když se Izajášovi zjevil Bůh, napsal: „Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma

Klíč k úspěšnému životu

„Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“     2. Petrova 1:4

Jakýsi pastor byl pozván na oběd k jedné rodině ze svého sboru. Paní domu se rozhodla udělat na něho dobrý dojem, tak po obědě požádala,

Nejtěžší věc, kterou kdy budeš dělat

„… sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.“        Filipským 2:7

Nejtěžší věcí, kterou kdy budeš dělat, bude stavět ostatní na první místo a sám sebe na druhé; intuitivně totiž upřednostňujeme sebe. Pud sebezáchovy je první lidský instinkt – ale nefunguje to. Víš, jak reagují dvě kozy, když

Nech se proměnit tím, co vidíš

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“     2. Korintským 3:18

Mnozí křesťané si myslí, že Bůh jenom čeká, aby se na ně vrhnul kvůli jejich selháním. Taková víra je mylná a