Síla jedince (1)

„Jdi v této své síle … Hle, já tě posílám.“ Soudců 6:14

Gedeón pocházel z rodiny, která uctívala modly, takže si nemohl myslet, že je před ním velká budoucnost. Bůh to ale viděl jinak. Řekl mu: „Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám“ (Soudců 6:14 ). Výsledkem je, že dnes je Gedeón připomínán jako jeden z největších vůdců v Bibli. Tomu říkáme „síla jedince“.
Pochybuješ, že by jeden člověk mohl mít nějaký podstatný význam? Winston Churchill přesvědčil Anglii, že mohou přežít a zachránit se před nacistickou válečnou mašinérií. Lee Iacocca restrukturalizoval firmu Chrysler a tím zachránil tuto společnost. Florence Nightingalová změnila úroveň péče o pacienty, když dala důraz na vnější úpravu zdravotnických zařízení a hygienu v nemocnicích; jí zavedená praxe se používá dodnes. Osamocená černoška Rosa Parksová zvrátila dvě staletí rasové diskriminace.
Nemusíš ale být George Washington, Abraham Lincoln nebo matka Tereza, abys mohl vykonat něco významného. Možná tvůj vliv nebude tak dalekosáhlý jako jejich, ale láska k bližnímu začíná doma. To znamená, že můžeš růst a prospívat tam, kam tě Pán zasadil. Henry Wadsworth Longfellow napsal v Žalmu života: „Život velkých připomíná: ‚Spějte k výškám, dokud čas!‘ A když odcházejí jinam, stopy v písku vedou nás.“
Možná, že stejně jako Gedeón nebudeš schopen změnit historii své rodiny nebo zpětně napravit své chyby z minulosti. Můžeš se však z minulosti poučit, můžeš růst a vytvářet odkaz, který negativní dědictví zastíní. Nevíš přesně, kde začít? Svěř svůj život Kristu a vykroč v jeho stopách.

Bůh říká „Ano“

„Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm (v Kristu) řečeno ‚Ano‘.“     2. Korintským 1:20

Všimni si, že ve Starém zákoně přicházela Boží zaslíbení s podmínkami, které bylo nutno splnit. Jinými slovy, musel jsi něco udělat: „Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země“ (Izajáš 1:19). Abys mohl

Kdo jsou opravdoví přátelé?

„Přátelé přicházejí a … odcházejí, avšak dobrý přítel k tobě přilne jako rodina.“         Přísloví 18:24, přel. z angl.

Kdo jsou tví opravdoví přátelé? Zastav se a chvilku o tom přemýšlej. Kolika lidem, které považuješ za přátele, na tobě doopravdy záleží? Kolik je těch, kteří tě podporují ve tvých vizích a snech a

Slova (2)

„Moje ústa budou vyhlašovat moudrost…“ Žalm 49:4

Podle Bible to, co říkáš, má být zdvořilé a přívětivé. To znamená, že by cílem tvých rozhovorů vždycky mělo být přinést to nejlepší, neočerňovat druhé a nelikvidovat je. Dobrá komunikace vytváří dobré přátele. Je proto třeba, aby ses vyjadřoval jasně, pokud jde o tvé osobní hranice,

Slova (1)

„Budu dbát … abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa…“        Žalm 39:2

Neznámý básník napsal: „Svár nedbalá řeč roznítí, řeč krutá život zničí ti. Řeč hořká stříkne v srdce hněv, za drsným slovem teče krev. Vlídné však cestu zkrášlí jen, radostné prozáří ti den; řeč včasná sníží napětí, řeč lásky