Snaž se být laskavý

„Vlídná odpověď odvrací rozhořčení…“ Přísloví 15:1

Jestliže máš věci dobře zorganizované, správně zacházíš s časem, jsi cílevědomý a bereš věci do svých rukou, možná býváš rozzlobený kvůli neschopnosti a malé výkonnosti druhých. Můžeš skončit tak, že začneš říkat slova, která je zraňují a nepřinášejí výsledek, jaký bys chtěl.
Šalomoun popisuje v knize Přísloví moudrou ženu: „Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení“ (Přísloví 31:26). Jednou z klíčových zásad této ženy bylo mluvit laskavě s druhými a o druhých. Když se nad tím zamyslíš, pro tvrdost nebo nelaskavost v komunikaci nikdy neexistuje ospravedlnění. A už vůbec ne, pokud jsi křesťan! Nebyl snad Bůh vůči tobě milostivý? Tak buď stejně milostivý ty vůči druhým. Staré přísloví, které říká: „Hole a kameny mohou polámat mé kosti, slova mi ale nikdy neublíží,“ není pravdivé. Tvrdá slova mohou mít dopad na celý život člověka. Mnoho takzvaných „sociálních vyvrženců“ bylo někdy v životě obětí slovního napadání. Trpěli rukou a slovy rodičů, učitelů, nesebejistých partnerů a dalších, kteří bojovali s vlastními emocionálními problémy.
Když zjistíš, že máš sklon mluvit s lidmi tvrdě, pros o Boží pomoc. Ať to stojí cokoliv, včetně pomoci od pastora nebo poradce, vypořádej se s tím. Bible říká: „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města“ (Přísloví 16:32). Rozhodni se dnes „vládnout svému duchu“ a učiň laskavost charakteristickým znakem a vedoucím principem svého života.

Modlitba tchýně

„Mějte porozumění jeden pro druhého.“ Římanům 12:16

Jedna žena, která se měla stát tchýní, napsala redaktorce Abigail Van Burenové: „Můj syn se v létě ožení se svou přítelkyní. Je to milá dívka, už je oblíbeným členem naší rodiny. Často si připomínám modlitbu, kterou jste otiskli; povzbuzující slova, která sama sobě napsala jedna žena,

Jdi na modlitební horu!

„Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.“ Marek 6:46

Předtím než Ježíš kráčel po Galilejském jezeře, vyšel na horu, aby tam byl sám se svým Otcem v modlitbě. Při západu slunce odešel od davu a jeho požadavků a modlil se až do svítání. Pak sešel z hory dolů v

Choď ve světle

„Jestliže však chodíme ve světle … krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“    1. Janova 1:7

Bůh v Písmu dvakrát promluvil do naší temnoty. Na samotném počátku řekl: „Buďte světla na nebeské klenbě…“ (1. Mojžíšova 1:14). Ve třetí kapitole Janova evangelia pak Ježíš prohlásil: „… světlo přišlo na svět…“ (Jan 3:19).

Věci, nad nimiž musíš zvítězit (3)

„Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.“ Přísloví 4:7

Třetí věcí, kterou na své cestě k úspěchu musíš překonat, je neznalost. Jak poznamenal spisovatel Don Wood: „Hloupost je trvalá, kdežto neznalost se dá napravit.“ Příliš často neuvažujeme realisticky nebo nehledáme informace či odborné znalosti, které potřebujeme. Edison byl mnohokrát neúspěšný,