Jak porozumět Božímu dílu

„… na tvé slovo spustím sítě.“ Lukáš 5:5

V Bibli čteme: „Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: ‚Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!‘ Šimon mu odpověděl: ‚Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.‘ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: ‚Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.‘ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: ‚Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.‘ Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním“ (Lukáš 5:4-11).
Opravdová zkouška tvé víry přichází, když nic z toho, co jsi vyzkoušel, nefungovalo, a Bůh ti řekne, abys udělal něco, co tvou víru napne do krajnosti. V tu chvíli máš na výběr – dáš průchod pochybnostem, nebo řekneš s Petrem: „Na tvé slovo spustím sítě.“ Tento příběh nás učí, že Bůh pracuje třemi způsoby:
1) Používá obyčejné věci k vykonání neobyčejných. Na jejich pracovišti, kde to vypadalo, že se nikdy neděje něco zvláštního, se objevil Ježíš, zavolal je a změnil jejich životy. Hledej tedy ve svém každodenním životě Boha a nebuď překvapený, když tě překvapí. 
2) Vyvádí nás z bezpečné mělčiny do rizika spojeného s hlubinami. Velké úlovky i velké bouře se odehrávají na stejném moři. Jestli chceš mít jedno, musíš se vypořádat i s druhým. Bez rizika není odměny. 
3) Zapojí tě do jedné věci, aby tě naučil nějakou jinou. Kristovým plánem pro tyto muže bylo uvést je do ještě většího zázraku – měli lovit duše. Totéž je dnes Božím plánem i pro tebe. A začne to, když řekneš: „Pane, na tvé slovo spustím sítě.“

Co tě brzdí?

„… odhoďme … každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje…“ Židům 12:1, B21

Bible nás vyzývá: „… odhoďme … každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi“ (Židům 12:1, B21). Co tě brzdí nebo co ti podráží nohy? Svůj životní běh

Šalom

„Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.“ 2. Mojžíšova 33:14

Hebrejské slovo pro pokoj je šalom. Bez Boha ale pokoj zůstane vždy nesplnitelným snem, filozofickou fantazií nebo lákavou rybou, která je ale mimo tvého háčku s návnadou. Manželství se nevydaří a rozpadne se, protože hledíme na nedokonalého partnera a chceme

Věř v Boží dobrotu

„Hospodin je dobrý…“ Nahum 1:7

V Bibli čteme: „Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: ‚Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi‘“ (2. Mojžíšova 32:1). Proč si Izraelci udělali zlaté tele? Protože chtěli viditelného boha. Mít vztah k neviditelnému

Odpusť a osvoboď se

„… buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem…“ Efezským 4:32

Mnoho let po trýznivých prožitcích v nacistickém koncentračním táboře sloužila Corrie ten Boom v jednom sboru a náhle zjistila, že stojí tváří v tvář muži, který byl jedním z nejkrutějších dozorců, s nimiž se kdy v lágrech setkala. Ten muž