Vyzbrojen pro duchovní boj (2)

„… abyste … mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.“ Efezským 6:13, B21

Podívejme se na další tři části duchovní výstroje, které pro nás Bůh připravil, abychom mohli žít jako vítězové:
1) „Štít víry“ (viz Efezským 6:16). K čemu? „… jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého“ (Efezským 6:16). Vzpomínáš si na bitvy mezi indiány a osadníky ve starých westernových filmech? Osadníci stáli kolem vozů a indiáni po nich stříleli zapálenými šípy. Obě strany věděly, že není možné bojovat s ohněm a s nepřáteli zároveň, hořící šípy odváděly pozornost. Satan používá stejnou taktiku. Víra a zaměření na Boží slovo však jeho ohnivé šípy uhasí.
2) „Přilba spasení“ (viz Efezským 6:17). Tato přilba ochrání tvou mysl. Když ti satan našeptává, že „kdybys byl opravdu křesťan, nikdy bys…“, můžeš jeho útoky odrazit, pokud si budeš vědom své identity v Kristu – jsi krví vykoupené Boží dítě, jemuž bylo plně odpuštěno, Bůh tě vidí jako spravedlivého a směřuješ do nebe.
3) „Meč Ducha, jímž je slovo Boží“ (viz Efezským 6:17). Boží slovo, o němž je zde řeč, není „logos“ (psané slovo), ale „rhéma“ (vyřčené slovo). Abychom mohli porazit satana a vypořádat se s problémem, potřebujeme vyslovovat Boží slovo a používat přitom ve správný čas správné verše Písma. Proto satan tak zuřivě bojuje proti četbě Bible. Na Ježíše třikrát zaútočil na poušti, a Ježíš mu třikrát odpověděl „je psáno“ (viz Matouš 4:4-10). Odrazil Satana pomocí Písma! Tebe ďábel může přelstít, proti Božímu slovu ale nemá žádnou obranu. Proto se uč Písmo nazpaměť a používej je jako zbraň, s jejíž pomocí ho můžeš porazit.

Vyzbrojen pro duchovní boj (1)

„Oblečte plnou Boží zbroj…“ Efezským 6:11

Každý den života budeš bojovat se světem, tělem a ďáblem. Pavel nám dává šest konkrétních částí duchovní výstroje, díky nimž budeme vyzbrojeni do duchovního boje. Zde jsou první tři:1) Pevný „pás pravdy“ (viz Efezským 6:14). Za druhé světové války jedno letadlo o mnoho kilometrů minulo svůj cíl.

Nepochybuj o Bohu

„Dokud neuvidím … neuvěřím.“ Jan 20:25

Jan napsal: „Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: ‚Viděli jsme Pána.‘ Odpověděl jim: ‚Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku,

Žij doma poctivě

„Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval.“ 1. Mojžíšova 19:14

Ať je tvůj život otevřenou knihou. Vytvoř si systém hodnot, podle něhož budeš posuzovat veškeré své jednání. Choď s Bohem, zachovávej si poctivost v práci i doma, a pokaždé se rozhodneš správně. Lot to nedokázal, a draze za to zaplatil. „Lot tedy vyšel

O co ti v životě jde především?

„… v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu…“        Skutky 20:24, B21

Když Titanik narazil do ledovce, jedna bohatá žena, která dostala místo v záchranném člunu, se prý zeptala se, zda by se mohla na chvíli vrátit do své kajuty. Dali jí tři minuty. Překročila peníze a