Životní krédo

„… buďte stále horlivější…“ 1. Korintským 15:58

Až příště půjdeš kolem McDonaldu, přemýšlej o krédu jeho zakladatele Raye Kroce: „Vytrvej! Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Talent to nebude, není nic běžnějšího než neúspěšní lidé s talentem. Genialita to také nebude. Nedoceněný génius – to je téměř přísloví. Vzdělání také ne, svět je

Žij pro to, co je nejdůležitější

„Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k ní zas navrátím.“ Jób 1:21, B21

Slyšel jsi někdy rčení „příliš brzy starý, příliš pozdě moudrý“? Nedovol, aby to platilo o tobě. Vanderbilt, Carnegie a Rockefeller byli tři velikáni, kteří budovali Ameriku. Poté, co se Carnegie a Rockefeller zúčastnili Vanderbiltova pohřbu, strávili zbytek

Bůh zaslíbil, že bude s tebou

„Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou.“ Jozue 1:5

Bible říká: „Po smrti Mojžíše … řekl Hospodin Jozuovi … ‚Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům‘“ (Jozue 1:1-2). Jozue věděl, že Mojžíš zemřel, a Izraelci to věděli

Duchovní, přesto stále tělesný

„… dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.“ Galatským 4:19

Když se staneš křesťanem, zjistíš, že část tebe chce chodit „po cestě nového života“ (viz Římanům 6:4), zatímco druhá část chce chodit „podle těla“ (viz Římanům 8:5). Bylo by to tak stále, nebýt Božího Ducha, který žije ve tvém rozděleném domě a „sténá“, když

Opravdu stojíš o Boží požehnání?

„… Jákob … zápasil (s Bohem), až dokud nezačalo svítat.“ 1. Mojžíšova 32:25, B21

Některé z nejtěžších bitev v životě povedeš s Bohem. To proto, že v každém z nás je „Jákobova přirozenost“, která vzdoruje Boží vůli, a je nutné se s ní vypořádat. Stejný Bůh, který se ptal Jákoba na jméno, požádá