Buď vždycky upřímný

„Nelžete jedni druhým…“ Koloským 3:9, ČSP

Pokus se upřímně odpovědět na následující otázky: Uchýlil by ses ke lži, aby ses dostal z problémů? Byl bys schopen korupce? Snažil by ses vyhnout následkům svého jednání? Přemýšlej o tom.
V jednom obsáhlém průzkumu se lidí ptali: „Co bys byl ochoten udělat za deset miliónů dolarů?“ Dvacet pět procent respondentů uvedlo, že by bylo ochotno opustit svou rodinu. Dvaceti třem procentům by nevadilo stát se na týden prostitutkou. Sedm procent prohlásilo, že by bylo ochotno zabít cizího člověka. Jsi v šoku? Možná si myslíš, že ty bys nikdy nic takového neudělal. Průzkum ale ukázal, že křesťané odpovídali téměř stejně jako nekřesťané, když by měli například zfalšovat daňové přiznání, předstírat nemoc, když jsou zdraví, podvádět své kamarády nebo pomlouvat druhého, aby sami vypadali lépe. Přemýšlej sám, udělal jsi v poslední době něco ze zmíněných věcí? Pokud ano, pečlivě a s modlitbou si přečti následující slova: „Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele“ (Koloským 3:9-10, B21).
Zvláštní pozornost věnuj slovům „obléci se do nového člověka“. Poctivost je oděv, který musíš oblékat každý den. Začni tedy mluvit pravdu, jenom pravdu a nic než pravdu – k tomu ti dopomáhej Bůh. Mysli pravdu. Stůj tváří v tvář pravdě. Miluj pravdu. Usiluj o pravdu. Choď v pravdě. Od dnešního dne se rozhodni, že budeš vždycky upřímný.

Trochu si odpočiň

„Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“        Marek 6:31, B21

Proč Ježíš věnoval čas odpočinku? Protože když pracoval, tak ze všech sil. Dnes chce, abys věděl, že pokud si neuděláš pauzu, sama nepřijde. On chce, abys obstál na dlouhé trati, nejen v krátkém sprintu. První překážka, kterou musíš

Dovol Ježíšovi, aby ti řekl, kým doopravdy jsi

„… teď ti řeknu, kým doopravdy jsi…“ Matouš 16:17, přel. z angl.

Apoštol Petr začínal jako rybář Petr. Jeho otec vlastnil několik rybářských člunů a Petr si pravděpodobně myslel, že jednoho dne po otcově smrti rodinný podnik převezme. Když má ale Pán plán pro tvůj život, přijde tě hledat!Přemýšlej o tomto fascinujícím rozhovoru

K tomu jsi byl povolán

„K tomu jste přece byli povoláni … abyste šli v jeho šlépějích.“ 1. Petrova 2:21

Jób uprostřed svých problémů prohlásil: „Vždyť on zná mou cestu, kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako zlato“ (Jób 23:10, ČSP). Zlato se ukrývá hluboko pod zemí, a zabere to hodiny vyčerpávající práce, lopatu za lopatou přeházet tuny zeminy, aby

Buď vytrvalý a budeš úspěšný

„… moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní…“ 1. Korintským 15:58, ČSP

Když začal William Carey poprvé uvažovat o možnosti odjet do Indie jako průkopnický misionář, jeho otec poukazoval na to, že pro tuto práci nemá žádnou akademickou kvalifikaci. William na to reagoval slovy: „Můžu tvrdě dřít.“ A udělal to. Když přijel do