Je načase vyčistit dům!

„… posvěťte chrám Hospodina … Vyneste ze svatyně všechno nečisté!“        2. Paralipomenon 29:5, B21

Ve Skotsku mají novoroční tradici, k níž patří vyčištění vlastního domu, vyhození starého popele z krbu a zaplacení nevyrovnaných dluhů. Cílem je odstranit staré věci, aby se udělalo místo pro nové. Stejně tak musíš čas od času vyčistit i

Ne kdo, ale čí jsi?

„Kdo jsem já, abych šel…“ 2. Mojžíšova 3:11

Když Bůh sděloval Mojžíšovi, že ho chce povolat, aby vyvedl Izraelce z otroctví, probíhal rozhovor takto: „‚Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.‘ Ale Mojžíš Bohu namítal: ‚Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?‘

Porozuměj svému nebeskému Otci (2)

„Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin…“  Žalm 103:13, B21

Pokud si neseš ze svého dětství jizvy způsobené zanedbáváním nebo zneužíváním, nemusí být pro tebe snadné vidět v Bohu milujícího Otce. Možná jsi v dospívání zápasil s mnoha nenaplněnými potřebami, jako jsou náklonnost, bezpečí, důvěra, pohodlí, materiální potřeby a

Porozuměj svému nebeskému Otci (1)

„Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci.“ Jan 8:27, B21

Lidé v Ježíšových dobách těžko chápali obraz Boha jako Otce. Pán, Král, Soudce, to ano; ale Otec? Starý zákon málokdy mluví o Bohu jako o Otci, zatímco Nový zákon často. Dokud nepřišel Ježíš a nezjevil Otce, zůstával Bůh jako Otec tajemstvím. „…

Nech Boha, aby tě přesadil

„Zahrada zamčená jsi…“ Píseň písní 4:12, B21

Jeden farmář měl ovocný strom, který pravidelně plodil vynikající úrodu a stal se pro něho skutečným zlatým dolem. Farmář vložil veškeré své úsilí do marketingu a vůbec si nevšiml, že strom odumírá. Jednoho dne se probudil a zjistil, že kořen stromu uschl. Byl tak zaměřený na