Buď vděčný za Boží milost

„… mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství…“     Efezským 3:8

Jednoho dne přistihli farizeové jednu ženu při cizoložství. Mojžíšův zákon mluvil jasně – musí být ukamenována, a oni byli připraveni to udělat. Tato žena se pravděpodobně domnívala, že Ježíš si myslí totéž, protože je spravedlivý. Neměla žádného advokáta, který by ji obhajoval, ani člověka, který by dosvědčil její charakter! Ježíš se ale najednou sklání a začíná psát do písku. Někteří učenci si myslí, že možná napsal hříchy farizeů, včetně času, místa a dalších podrobností. Když nakonec Ježíš vzhlédl, žalobci té ženy byli pryč. Řekl jí: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ (Jan 8:11).
Toho dne ji Ježíš pozvedl z pozice nesporné viny do pozice bezpodmínečného odpuštění. Nezasloužila si to; ani nevěděla, že je to možné. A to je i tvůj příběh, ne? Abraham Lincoln jednou sledoval plantážníka, který v dražbě přihazoval na otrokyni. Když Lincoln pochopil, že plantážník má v úmyslu ji koupit a zneužívat, koupil ji sám a dal jí svobodu. Zeptala se: „Znamená to, že můžu jít, kam chci?“ Lincoln jí řekl: „Ano, jsi svobodná!“ Po tvářích jí stékaly slzy a odpověděla: „Pane, v takovém případě půjdu s vámi.“
Slovo „milost“ je natolik důležité, že ho Pavel používá třikrát více než jiní pisatelé. Vzpomněl si na násilnický život, který žil, a napsal: „… mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství…“ (Efezským 3:8). Slovo „milost“ pochází z řeckého slova „charis“, které znamená „čistá radost“. Ačkoliv si to nezasloužíš, Bůh považuje tvou spásu za „čistou radost“.

Kdo ví? Bůh ví!

„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu…“ 5. Mojžíšova 29:28

Bible přikazuje: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej“ (Přísloví 3:5). Tento verš je snadné citovat, je však obtížné podle něj žít, zvláště když náš život poznamenají tragédie a ztráty, a my nechápeme proč. Jsou časy, kdy se modlíme, a Bůh nám odpovídá;

Zkušenost strachu i víry

„Buďte rozhodní a udatní…“ 5. Mojžíšova 31:6

Pokaždé, když se o něco pokoušíš poprvé, nebo jsi v něčem dříve selhal, nebo si myslíš, že je to pro tebe příliš velké, zažiješ strach i víru. Jdou ruku v ruce. Jedno či druhé vždy zvítězí, ale ani jedno nezmizí. Izraelci netušili, jaké jsou před nimi

Dávej si pozor na lichotky

„… muž prověřuje ústa, která ho chválí.“ Přísloví 27:21

Anglické slovo „flatterer“ – lichotník pochází z francouzského slova „poplácat, lichotit nebo pohladit“. Takže lichotník je člověk, který tě jednou rukou poplácává po zádech, ale druhou ti v některých případech vráží nůž do zad. Lichocení je něco, co ti druhý řekne tváří v tvář,

Usiluj o to, abys oslavil Boha (4)

„Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět…“        Filipským 1:29

Přemýšlej o Getsemanské zahradě, o místě, kde sám Ježíš zápasil s Boží vůlí. „… odejmi ode mne tento kalich…“ (Marek 14:36). Měl na mysli kalich hněvu. Ježíš věděl, že ho bude muset vypít do dna. Ale