Místo dělání si starostí se modli

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete.“ Filipským 4:6

Jeden biblický učitel napsal: „Tlak dnešní doby vehnal mnohé křesťany do pavučiny podceňovaného, avšak energeticky náročného hříchu – dělat si starosti. Pravděpodobně ses ráno probudil, vstal z postele a ještě než jsi stačil cokoliv udělat, hodil sis na záda omšelý batoh starostí. Tvůj den začal bez modlitby, zato naplněný neklidem. Jaký strašný zlozvyk! Ježíš položil svým učedníkům otázku: ‚Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?‘ (Matouš 6:27, B21). Starostmi nic nevyřešíš. Přinesou ti tak maximálně nepokoj a neklid, a pokud je ponecháš neřešené, mohou vlny tvé úzkosti přerůst v dokonalou bouři emocí. Stačí jen trocha fantazie a tvořivosti a hned si představíš svoje nejhorší obavy v tom největším rozlišení. Stres ze starostí odčerpá tvoji energii a zaplní mysl, připraví tě o pokoj … Pak tě rozčílí cokoliv, velké problémy i drobnosti. Někteří před sebou hrnou dokonce celý seznam nesplněných úkolů, jež jen přikrmuje jejich závislost na dělání si starostí. Ač tahle závislost není zrovna moc atraktivní, přesto o ní kolují vtipy. Jeden z nich se mezi lidmi šíří jako bonmot: ‚Pokud nebudu mít žádné starosti, mám starost, že se nebudu mít o co starat.‘ Ustaranost se stala oblíbenou hrou, kterou „rádi“ nenávidíme. A co horšího, předáváme ji svým dětem. Když z našich tváří čtou ustaranost a slyší ji z našich úst, zasvěcujeme je do tohoto umění také.“
Co s tím? „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete“ (Filipským 4:6, B21).

Posilni se ve víře (3)

„Kdykoli bojím se, v tobě mám naději Žalm 56:4, B21

Víra je jako sval; starosti ho mohou zatěžovat, ale v důsledku se tím posílí. David tuto pravdu pochopil. Neustále ho pronásledovali jeho nepřátelé. Ačkoliv byl pomazán, aby usedl na trůn Izraele, Saul se ho úporně nechtěl vzdát. Místo toho, aby David ztratil víru

Posilni se ve víře (2)

„Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal … a Hospodin bude s vámi!“    2. Paralipomenon 20:17, B21

Bůh je zklamaný vždy, když o něm pochybuješ, protože si to nezaslouží. Snaž se posílit svou víru, protože vírou uctíváš Boha a protože Bůh víru ctí. To on připravuje okolnosti, které navenek

Posilni se ve víře (1)

„K takové víře … se Bůh přiznal…“ Židům 11:2

Bible říká: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Víra je základ poznání toho, v co doufáme, důkaz pro to, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím“ (Židům 11:1-2). Hrdinové

Nezapomeň na ty, kdo ti pomohli

„… víc než jednou jste mi poslali…“ Filipským 4:16

Charles Swindoll vypráví příběh o stromu, který chtěl rozdávat: „Když byl chlapec mladý, houpal se ve větvích stromu, jedl jeho jablka a spal v jeho stínu … Ale jak rostl, trávil se stromem stále méně a méně času. ‚Pojďme si hrát,‘ řekl strom. Ale