Jsou to jen peníze

„Nedejte se vést láskou k penězům…“ Židům 13:5

Mnozí z nás si myslí, že cílem práce je shromáždit dostatek peněz, abychom mohli přestat pracovat. Ne, pokud tě práce nenaplňuje, posléze k ní budeš mít odpor. A funguje to tak, ať vyděláváš hodně nebo málo. Peníze nejsou něco, co stojí za to, abys tomu

Poznej svou životní vizi

„…kdo jsou povoláni podle jeho záměru.“ Římanům 8:28 (přel. z angl.)

Nikdo ti nemůže dát vizi pro tvůj život, ale tady je způsob, jak ji najít:
1) Podívej se do svého nitra. Co tě uvádí do pohybu? Co tě nadchne? Pavel řekl: „…nemohu jinak…“ (1. Korintským 9:16).
2) Podívej se za

Vstaň a zase jdi

„Elijáš pravil: ,Opakuj to sedmkrát.‘“ 1. Královská 18:43

„Pak řekl svému mládenci: ,Vystup a pohleď směrem k moři.‘ On vystoupil, pohleděl a řekl: ,Nic tam není.‘ Elijáš pravil: ,Opakuj to sedmkrát.‘ Když to bylo posedmé, řekl: ,Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň.‘ Elijáš mu řekl: ,Vystup vzhůru a vyřiď Achabovi:

Nebe – tvůj domov

„Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.“ Žalm 23:6

Když jsme mladí, nebe má pro nás omezenou přitažlivost. Máme příliš mnoho snů, jako jsou láska, manželství, děti, kariéra a tak dále. Stárnutí je Boží způsob, jak nás udržovat směřující k domovu. A co smrt? Křesťané nebývají pochováni, bývají zaseti. Pavel píše:

Je to jistá věc

„Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.“ Žalm 23:6

Podívejme se na tento verš po částech: „Ano, dobrota a milosrdenství…“ Lidé tě možná zklamou, ale Boží dobrota a milosrdenství jsou jisté věci! „U něho není proměny, ani střídání světla a stínu“ (Jakub 1:17). Naše oddanost Bohu může ochabovat, ale