Úžasná Boží láska k tobě

„… abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku…“Efezským 3:18-19, B21

Pavel se modlil: „Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste

Udržuj si pozitivní postoj

„Mírné srdce je tělu k životu…“ Přísloví 14:30

Udržet si pozitivní postoj není vždy jednoduché, vyžaduje to duševní disciplínu. Pravdou je, že devadesát pět procent toho, co dnes slyšíme a vidíme ve zprávách, je negativní. Vzhledem k tomu, že nemůžeš strčit hlavu do písku, musíš svou mysl chránit před gravitační přitažlivostí těchto negativních

Důvěřuj Bohu a konej dobro

„Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.“ Žalm 37:3

Když máme problémy, máme někdy tendenci stáhnout se z běžného života a trávit veškerý čas tím, že se je snažíme vyřešit. Mluvíme o nich s každým, kdo je ochoten naslouchat. To vše je neproduktivní činnost, která nám brání v dělání

Modli se za touhu odpustit

„Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh.“ Jeremjáš 31:18

Když jsme byli zraněni, naším prvním reflexem je přejít do protiútoku. Víme ale, že to je špatné, protože Bible nám říká, že máme odpouštět, aby i nám bylo odpuštěno (viz Marek 11:25). Také víme, že hořkost nám může ublížit na

Hřích je pro tebe špatný

„… máme svobodný přístup k Bohu…“ 1. Janova 3:21

Když vědomě hřešíš, tvé tělo se dostává do stresu. Ve skutečnosti neexistuje nic takového jako detektor lži. Žádný test nedokáže určit, zda někdo lže. Detektor prostě měří, jak reakce člověka na určité otázky ovlivňují jeho nervový systém. Bůh nás stvořil tak, abychom jej svým