Až zemřeš (5)

„… aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.“     Židům 2:15

Bible říká: „Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem

Až zemřeš (4)

„Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.“        Žalm 17:15

Na světě nikdy neexistovala lidská rasa, která by nevěřila v nějaký druh posmrtného života, ať už to jsou věčná loviště původních amerických indiánů nebo smyslný muslimský ráj rozkoše. Jak si to vysvětluješ? Dávno předtím, než byly shromážděny

Až zemřeš (3)

„Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší…“ Filipským 1:23

William Jeninngs Bryan ve své knize Analogies of Nature (Analogie přírody) napsal: „Kristus nám dal důkaz nesmrtelnosti. Přesto se zdá, že není nutné, aby někdo musel vstát z mrtvých kvůli tomu, aby nás přesvědčil, že hrob není konec. Jestliže se

Až zemřeš (2)

„Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.“    2. Korintským 5:1

Až zemřeš, jednoduše opustíš nižší formu života a vstoupíš do vyšší. Zamysli se nad prvním termodynamickým zákonem: Ani energie (jako tvá duše a duch), ani hmota (jako tvé

Až zemřeš (1)

„Když člověk zemře, copak ožije?“ Jób 14:14, B21

Po roce 616 našeho letopočtu přišli první křesťanští misionáři do Anglie na dvůr krále Edwina v Northumbrii. V jeho velkém sále, osvětleném mnoha pochodněmi, zvěstovali evangelium. Král je vyslechl a poté se se poradil se svými rádci. Jeden šlechtic řekl: „Život je jako hodovní síň.