Uvažuj nesobecky. Dávej anonymně.

„… mějte zájem o druhé…“ Filipským 2:4, přel. z angl.

Pavel napsal: „… nebuďte sobečtí; nežijte proto, abyste dělali dobrý dojem na jiné. Buďte pokorní, smýšlejte o druhých lépe než o sobě. Nemyslete jen na své vlastní záležitosti, nýbrž mějte zájem o druhé a o to, co dělají. Váš postoj by měl být

Sedět nebo sloužit?

„Kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, nebo ten, kdo obsluhuje?“ Lukáš 22:27

Svět uctívá bohatství, moc, talent a slávu. A službu někdy považuje za něco ponižujícího. Ježíš ale použil jiné měřítko, když se ptal svých učedníků: „Kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, nebo ten, kdo obsluhuje?“ (Lukáš 22:27). Sám

Své nejlepší dny máš před sebou

„Hospodin … uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci…“ Žalm 147:3

Pokud se snažíš uzdravit z rozbitého vztahu, nespěchej do dalšího. Až se uzdravíš, začneš dělat zdravá rozhodnutí. Některá zranění se hojí dlouho, ale nenech se odradit. „Hospodin … uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje“ (Žalm 147:2-3). Dej mu

Ovládej svou mysl

„… přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst…“    Filipským 4:8

Staré přísloví říká: „Nečinná mysl je ďáblovou dílnou.“ V Bibli čteme: „Tu vstoupil satan do Jidáše … Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí“ (Lukáš 22:3-4). Zdá

Myšlení vedené Duchem

„My však mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16

Bible říká: „‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘ Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha…“ (1. Korintským 2:9-10).Miluješ Boha? Pokud ano, zjeví ti své myšlenky. Jaká je to výhoda! Pavel napsal: „O tom