Rozdíl mezi Samsonem a Samuelem (1)

„Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o … Samsonovi … Samuelovi…“     Židům 11:32

Samson a Samuel jsou zmíněni na stejném místě v Písmu, jsou ale mezi nimi velké rozdíly. Nechápeš, proč by tě to mělo zajímat? Protože jako křesťan máš s nimi mnoho podobného. Oba měli zázračné narození, takže jsou obrazem těch, kteří se znovuzrodili a byli povoláni sloužit Bohu. Pavel napsal: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám … A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1. Korintským 10:11-12).
První rozdíl – peníze. Samson byl chamtivý a manipulativní, kdežto Samuel si počínal bezúhonně. Jednou se Samson vsadil s třiceti pelištejskými knížaty, že neuhodnou jeho hádanku: „Jestli mi ji však nebudete moci rozluštit, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty“ (Soudců 14:13). Slušný šatník, ne? Samson kladl důraz na „vy mi dáte“. Je příkladem křesťanských podnikatelů, kteří diskreditují Krista neetickým jednáním, a služebníků, kteří překrucují Písmo a uchylují se k citovým manipulacím kvůli finančnímu zisku. Svět nás sleduje! Proto dbejme na napomenutí Písma: „Zařizujte vše tak, aby všichni lidé viděli, že jednáte poctivě“ (Římanům 12:17, přel. z angl.).
Samuel byl úplně jiný. Po čtyřiceti letech jeho příkladného vůdcovství mu lidé vzdali hold: „Nevydíral jsi nás a nekřivdil jsi nám…“ (1. Samuelova 12:4). Pokud tohle o tobě mohou lidé říct, počínal sis správně! Ježíš řekl: „… kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Matouš 6:21). Ukazatelem stavu tvého srdce je, jak nakládáš s penězi.

Začni si psát deník své duchovní cesty

„… Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář…“     2. Mojžíšova 24:4

Jedním z tajemství Mojžíšova velkého životního úspěchu bylo to, že denně trávil čas s Bohem a zapisoval si, co mu Bůh řekl. A ty bys měl dělat totéž, protože: 1) Psaní ujasňuje tvé myšlenky.2) Zápisem získáš

Dávej Bohu své prvotiny

„Cti Hospodina … prvotinami z celé své úrody!“ Přísloví 3:9

Šalomoun napsal: „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě“ (Přísloví 3:9-10). Lidé, kteří slyšeli tato slova, byli živi ze své půdy a dobytka. Kdykoliv sklízeli úrodu nebo se jejich

Hodnota pracovitosti

„… pilné jejich ruka obohatí.“ Přísloví 10:4

Anglický výraz pro píli znamená „řezat“ nebo „ostřit“. Popisuje pracovníka, který je bystrý, rozhodný a horlivý – chce pracovat, něco dokázat a přinášet prospěch své rodině a společnosti. Život ti nedluží nic, kromě příležitosti k úspěchu. Ale abys toho úspěchu dosáhl, budeš muset pracovat.Jednou si dva

Boží definice bohatství

„Hospodinovo požehnání (opravdově) obohacuje a námaha k němu nic nepřidá (ani sebevětší dřina).“    Přísloví 10:22, ČSP

Když se slavný vydavatel William Randolph Hearst dočetl o jistém obrazu, začal se velice zajímat o možnost získat jej pro svou sbírku. Rozeslal lidi do celého světa, aby po něm pátrali, ale nikde jej nenašli. O rok