Právě začínáš?

„A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově.“    Zachariáš 4:10

Všechno velké začíná něčím malým, a tvůj postoj na začátku často určuje tvůj úspěch na konci. Bible říká: „A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově“ (Zachariáš 4:10). Raduj se z

Víra v útoku

„Spravedlivý z víry bude živ.“ Římanům 1:17

Bůh chce, aby ses přesunul od mentality člověka, který přežívá, na pozici vlády a panování; od pouhého vyváznutí k tomu, abys Mu skutečně věřil, že může „…učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit…“ (Efezským 3:20). Není ti řečeno, že máš spolupracovat s

Zaktivizuj svou víru (4)

„…tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 17:19

Znovu se pojďme podívat na těch deset malomocných, které Ježíš uzdravil. V konečných stádiích jejich choroby maso začalo doslova odpadávat z jejich těl. Ale všimněte si, Ježíš na ně nevložil ruce, ani se za ně nemodlil. Dokonce ani neoslovil jejich malomocenství. Místo toho jim přikázal, aby šli

Zaktivizuj svou víru (3)

„…tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 17:19

Lukáš zaznamenává: „Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem… Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných…hlasitě volali: ,Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!‘ Když je uviděl, řekl jim: ,Jděte a ukažte se kněžím!‘ A když tam šli, byli očištěni“ (Lukáš 17:11-14). V Kristových dnech byli

Zaktivizuj svou víru (2)

„…tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 17:19

Aramejská armáda obklíčila město Samaří a jeho obyvatelstvo umíralo hladem. Čtyři malomocní, kteří byli zvyklí vyžít z kousků chleba, které lidé házeli každý den přes hradby, rychle odhadli, že jsou v potížích. Řekli: „Nač tu sedíme? Abychom zemřeli?“ (2. Královská 7:3). Rozhodli se jít do tábora protivníka,