Pracuj v Ježíšově jménu

„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše…“
Koloským 3:17

John Ortberg píše: „My všichni pracujeme. Všichni vytváříme hodnoty – k tomu je práce. Ale jaké by to pro tebe bylo pracovat v Ježíšově jménu? Za prvé, práce by se stala něčím, co děláš společně s Ním. Nebylo to

Lekce od Lazara (2)

„…aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“ Jan 11:4

Zde jsou tři další lekce od Lazara:
1) Bůh má na mysli větší a lepší plán. Lazar byl čtyři dny mrtvý, když Ježíš přišel. Když Pán čeká, je to ze dvou důvodů: a) aby mohl být oslaven. Farizeové věřili, že tvůj duch opouští

Lekce od Lazara (1)

„Ale i tak vím…“ Jan 11:22

1) Ježíš ví, jak se cítíš. „Ježíšovi vstoupily do očí slzy“ na Lazarově pohřbu. Potom Židé řekli: „Hle, jak jej miloval!“ (Jan 11:35-36). Tento příběh dokazuje, že sloužíme Bohu, který nejen může křísit mrtvé, ale také může „mít s námi soucit“ (viz Židům 4:15). Proto jestliže dnes

Máš to, co je zapotřebí?

„I řekl jsem: ,Hle, zde jsem, pošli mne!‘“ Izaiáš 6:8

K tomu, abys byl v čele a byl úspěšný v jakékoliv oblasti svého života, musíš mít:
1) Odevzdání se. Skuteční vůdcové neodcházejí; nemohou, ani kdyby chtěli. Jeden člověk řekl svému pastorovi: „Musí být těžké vést vzorný život, vyrovnat se všemi těmi tlaky,

Přestaň se ponižovat

„Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.“ Židům 10:14

Když budeš podceňovat své kladné stránky tím, že si budeš říkat: „Jsem moc tlustý, nejsem k ničemu dobrý, nikdy nic neudělám dobře,“ pak vždycky najdeš důkaz toho, co říkáš. Dr. Richard Carlson říká: „Ponižování sama sebe spíše posiluje než napravuje vaše