Zázrak milosti

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ Efezským 2:8

Někteří z nás žijí tak, jako by si Bůh na konci každého dne dělal u našeho jména čárky za naše výkony a podle toho se rozhodoval, zda nás bude milovat více, méně, nebo vůbec. Říkáš si možná: „Já na místě Boha bych se některé dny určitě rád neměl.“ Buď rád, že nejsi Bohem, protože jinak bychom byli všichni zahubeni! Což nás Bůh spasil pouhou milostí jen proto, aby nás pak soudil podle čárek našich duchovních výkonů? Bible říká: „Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni“ (Efezským2:4–5). Zázrakem milosti je, že jsi byl vyvolen, jsi chtěné dítě a Bůh tě přijal do své rodiny. Milostí jsi byl pro Boha obživen. Máš moc vytrvat, sílu sloužit, důvod k naději a smrt nad tebou již nemá moc. Bůh vzal seznam tvých vin a přibil jej na kříž. Vymazal účet; zničil dlužní úpis a osvobodil tě. Jsi volný. Jsi očištěný. Můžeš žít se srdcem lehkým jak peříčko a neohlížet se na to, co jsi provedl v minulosti. Pravdou je, že se nikdo v nebi nebude moci chlubit: „Podívejte se, co jsem dokázal.“ Ne, když řekl Ježíš na kříži: „Dokonáno jest“ (Jan 19:30), Bůh dopsal pod každý hřích, kterého ses od kolébky po hrob dopustil nebo dopustíš: „Zaplaceno v plné výši.“ Tomu říkám zázrak milosti.

Snaž se nezakolísat

„Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá…“        Žalm 125:1, B21

V mladém věku dvaceti devíti let utrpěla spisovatelka Carson McCullersová tři záchvaty mrtvice. Zatímco byla stále ještě upoutána na lůžko a částečně ochrnuta, její manžel spáchal sebevraždu. Přes své problémy se přinutila každý den psát. Díky tomu se stala

Nauč se povzbuzovat

„Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí.“ Přísloví 12:25

Když Enrico přišel v deseti letech na svou první hodinu zpěvu, učitel prohlásil, že nemá žádný talent. Ale Enricova matka vnímala v synově hlasu velký potenciál. Věřila v jeho talent. Přestože byli velmi chudí, objala ho se slovy: „Chlapče, jsem ochotna

Musíš projít výhní zkoušky

„Hle, přetavil jsem tě …. kvůli sobě…“ Izajáš 48:10–11

„Přestrojený šéf“, tak se jmenuje populární televizní show, kdy se majitel firmy přestrojí za obyčejného zaměstnance a začne pracovat jako ostatní. Často mu spadnou z očí klapky. Změny, ke kterým to ve firmě vede, zefektivní její chod, učiní ji ziskovou a vytvoří příjemné

Buď proaktivní

„Jak dlouho budete otálet, než konečně obsadíte zemi…“ Jozue 18:3

Chceš-li vybudovat zdravý vztah, buď proaktivní. Znamená to být si vědom, jaká jsi osobnost, a vědět, co od vztahu očekáváš. I když se zdá trochu nelogické starat se o to, jaká jsi osobnost, namísto starat se o vás dva jako pár, logika