Tvé odpuštění je zaručené

„Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“    1. Janova 1:9

Navzdory svým nejlepším úmyslům a snahám, nikdo z nás nesplňuje Boží požadavky (viz Římanům 3:23). Takže jaká je odpověď? „Říkáme-li, že jsme bez hříchu (odmítáme-li přiznat, že jsme hříšníci), klameme sami sebe a pravda (kterou představuje evangelium) v nás není (nepřebývá v našich srdcích). Jestliže (svobodně) vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý (podle své přirozenosti a zaslíbení), že nám hříchy odpouští (nebude brát v úvahu naši nepravost) a (stále) očišťuje nás od každé nepravosti (od všeho, co není v souladu s jeho vůlí kvůli svému účelu, myšlence a jednání)“ (1. Janova 1:8-9).
Pokud jde o Boží odpuštění, je lepší vědět, než cítit. Boží odpuštění funguje takto: Vědomí hříchu vede k usvědčení z hříchu. Usvědčení z hříchu vede k vyznání hříchu. Vyznání hříchu vede k očištění od hříchu a očištění od hříchu vede k důvěře vůči Bohu (viz 1. Janova 3:21-22).
Možná si myslíš, že nejsi hoden Božího odpuštění. Nikdy ho nebudeš hoden! Boží odpuštění není založené na tvé hodnotě, ale na Kristově! Navíc Bůh není jako tví rodiče, netrvá na tom, aby ses několik dnů cítil provinile a byl nešťastný. Nepožaduje, aby ses „poučil“ dříve, než ti odpustí. Kdyby to tak bylo, znamenalo by to, že se podílíš na získání Božího opuštění. To je ale z milosti a jedině z milosti (viz Efezským 2:8-9)! „Milost“ znamená „nezasloužená laskavost“. Takže když ti Bůh odpouští, ucti ho tím, že odpustíš sám sobě a půjdeš dál.

Když ho uctíváš, Bůh se cítí jako doma

„Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.“ Žalm 22:4

Místo, kde žiješ, je tvůj domov nebo „místo přebývání“. Takže když chválíš Boha, říkáš: „Pane, buď zde jako doma.“ Kde Bůh přebývá? Má mnoho různých adres a jednou z nich je „chvála“. Stejně jako máš hlubší a důvěrnější vztahy s těmi, s

Buď oddaný Kristu

„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.“ 1. Timoteovi 4:15

Jednou se v pracovně Chucka Swindolla zastavil přítel, aby mu řekl „pravdu v lásce“ (viz Efezským 4:15). Ten muž řekl: „Nemyslím si, že bys měl padnout morálně nebo eticky. Co mě ale trápí je, že můžeš být v

Přezkoumej vlastní myšlení

„Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ Přísloví 1:5

Když se kriticky podíváš své chyby z minulosti, zjistíš, že je zapříčinilo tvé tehdejší smýšlení. Proto potřebuješ své myšlení stále zkoumat a vyhodnocovat. „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí…“ (Přísloví 1:5). Jak to uděláš? Tak, že se naučíš chápat, jak přemýšlejí druzí, a budeš ve

Vrať se a pokoř se

„Navrať se … a pokoř se…“ 1. Mojžíšova 16:9

Bible říká: „Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí: ‚Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?‘ Odvětila: ‚Prchám