Růst v lásce

„… vzájemná láska všech vás je stále větší.“ 2. Tesalonickým 1:3

Když Pavel řekl: „… vzájemná láska všech vás je stále větší“ (2. Tesalonickým 1:3), nemluvil o lásce za okolností, kdy je život dokonalý a každý tě přijímá. Bůh chce, abys dorostl do lásky, která nebude určovaná tvými pocity; do obětující se lásky,

Zvítězit nad pokušením (4)

„… strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla…“    1. Mojžíšova 3:6

Podívejme se na první případ v Písmu, kdy byl někdo pokoušen, a uvidíme, co se z toho můžeme naučit: „Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had.

Zvítězit nad pokušením (3)

„Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven.“ 1. Mojžíšova 39:12

V Bibli můžeme číst příběh: „Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: ‚Spi se mnou!‘ Ale on odmítl a ženě svého pána řekl:

Zvítězit nad pokušením (2)

„Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele…“        Lukáš 10:19

Zde je plán, jak zvítězit:
1) Bez ohledu na to, jak často padneš, zvedni se! „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí“ (Přísloví 24:16). Duchovní zrání je celoživotní proces. Dochází

Zvítězit nad pokušením (1)

„Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě.“  2. Paralipomenon 20:12

Když Ježíš řekl Petrovi, že brzy zapře svého Pána, Petr se vychloubal: „Ostatní možná, já ale ne!“ (viz Matouš 26:34–35). Nicméně za několik hodin přísahal, že Ježíše nezná, a distancoval se od něj (viz Matouš 26:70). Stejná věc se může stát