V jednom jhu s Ježíšem

„Vezměte na sebe mé jho…“ Matouš 11:29

Ježíš mluvil k lidem, kteří vzdali náboženství. K lidem, kteří prošli vyhořením, protože se marně snažili dodržovat dlouhý seznam předpisů a omezení. Řekl jim: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a

Sebeovládání

„… doplňte svou víru … sebeovládáním…“ 2. Petrova 1:5-6, ČSP

Všiml sis někdy, že máme tendenci ze svých charakterových vad vinit okolnosti? Připisujeme své problémy špatné výchově, finančním potížím nebo chybám jiných lidí. Své okolnosti možná nemůžeš ovlivnit, svůj charakter ale ano. Okolnosti nemůžeš ze svých charakterových vad vinit o nic víc, než

Buď tím, kdo uvádí na pravou cestu (2)

„A to jste někteří byli.“ 1. Korintským 6:11

Pavel vyjmenoval několik nejhorších hříchů, jaké si jen lze představit, a pak řekl Korinťanům: „A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha“ (1. Korintským 6:11). Takže než

Buď tím, kdo uvádí na pravou cestu (1)

„… upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu…“    Galatským 6:1

Někdy, když padáme, dokážeme vstát bez pomoci, jindy potřebujeme někoho, kdo nám pomůže. A bohužel ne všichni křesťané jsou ochotni pomáhat. Některým se zdá, že když někomu prokážou milosrdenství, jako by tím

Nikdy pro tebe není příliš pozdě!

„Panovníku Hospodine … dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu…“ Soudců 16:28

Samson byl ve vězení, když se modlil: „‚Panovníku Hospodine … dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu…‘ Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí. …