Uznej Boží svrchovanost

„Bůh je dobrý.“ Římanům 12:1, přel. z angl.

Pavel napsal: „Bůh je dobrý. Proto … mu svá těla obětujte jako živou oběť… Pak budete vědět, jak konat vše, co je dobré a jemu milé…“ (Římanům 12:1-2, přel. z angl.).
Jsou dva způsoby, jak porozumět Boží svrchovanosti: na základě jeho iniciativy nebo prostřednictvím naší reakce. Pavel v podstatě říká toto:
1) Odolávejte tlaku systému světa, který vás táhne nesprávným směrem.
2) Obnovujte denně svou mysl modlitbou a četbou Božího slova.
3) Rozpoznávejte jeho vůli pro vás a žijte v souladu s ní.
Tím ale Pavel nekončí. Píše: „Mějte v nenávisti vše, co je zlé, a pevně se držte všeho, co je dobré. Milujte se navzájem jako bratři a sestry a ctěte druhé více než sami sebe. Nikdy se nevzdávejte. Horlivě následujte Ducha svatého a služte Pánu. Čerpejte radost ze své naděje. Buďte trpěliví v čase soužení a nikdy se nepřestávejte modlit. Pečujte o … potřebné lidi… Proste Boha o požehnání pro každého, kdo s vámi jedná zle… Když jsou druzí šťastní, buďte šťastní s nimi, a když jsou smutní, buďte i vy. S každým jednejte přátelsky. Nebuďte pyšní a nemějte pocit, že jste chytřejší než jiní. Přátelte se s obyčejnými lidmi. Nejednejte zle s tím, kdo jednal zle s vámi. Usilujte však získat úctu druhých a ze všech sil se snažte žít s každým v pokoji“ (Římanům 12:9-18, přel. z angl.).
Boží svrchovanost nás nezbavuje osobní odpovědnosti. Neznamená, že bychom měli ztratit zájem o aktuální dění nebo bychom se měli přestat rozhodovat na základě informací. Bůh od nás stále očekává, že budeme usilovat o dokonalost a projevíme zájem o ztracený svět. Když uznáš Boží svrchovanost, osvobodí tě to od snahy hrát si na Boha a budeš se moci radovat ze života s ním.

Lidé s minulostí (3)

„… Ježíš … zavolal ji…“ Lukáš 13:12

Tato žena zkoušela náboženství, ale to jí nemohlo pomoci. Zkoušela lékaře, ale ti ji nedokázali uzdravit. Lidé kolem ní si mysleli, že se její problém nikdy nevyřeší. A myslela si to dokonce i ona sama! Ježíš si to ale nemyslel. Jeho zaslíbení zní: „Pojďte ke mně

Lidé s minulostí (2)

„… Ježíš … zavolal ji…“ Lukáš 13:12

Nevíme, jak dlouho té ženě trvalo přijít po Ježíšově výzvě dopředu. Postižení lidé se nepohybují tak rychle jako zdraví. V jejím příběhu jsou pro nás dvě důležité lekce:1) Někdy neporosteš a nebudeš zrát tak rychle jako jiní, protože jsi dlouhou dobu zápasil s vysilujícím problémem. Co

Lidé s minulostí (1)

„… Ježíš … zavolal ji…“ Lukáš 13:12

„Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: ‚Ženo, jsi zproštěna své nemoci‘ a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha“ (Lukáš 13:11-12).Ta žena

Staň se tím, kdo Boha opravdově ctí

„… ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu…“ Jan 4:23

Pojďme si promluvit o tom, jak se stát opravdovým ctitelem:1) Především neexistuje univerzální návod pro všechny. Bible neříká, že musíš Boha uctívat určitým způsobem. To proto, že uctívání je tak mocným vyléváním našich srdcí k Pánu, že není možné jej