Jsi výjimečný

„Tobě vzdávám chválu … podivuhodně jsem utvořen.“ Žalm 139:14

Sarah Huppová napsala: „Věděl jsi, že jsi začal jako jediná buňka, uvnitř které bylo dostatečné množství DNA, aby to odpovídalo tisíci svazků, které jsou plné kódovaných plánů? Nebo že ta DNA v jediné buňce určila barvu tvých vlasů a očí, tvar tvého nosu a velikost tvého prsteníčku? Věděl jsi, že nikdo nemá stejný otisk prstu jako ty? Ani stejně jiskrné oči? Ani stejný smích? Nebo stejný pohled na věci jako ty? Jsi originál a nestalo se to náhodou. Tvou DNA navrhl Bůh. To on tě udělal takového, jakým tě chtěl mít. Dal ti tvůj hlas, tvůj úsměv, tvé pihy, tvé kudrnaté vlasy – všechny ty věci, které tě činí tím, kým jsi. A protože tě Bůh učinil, máš zvláštní hodnotu jak pro něho, tak pro druhé. Opravdu, bez tebe by svět nebyl úplný.“
Není divu, že žalmista napsal: „Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom“ (Žalm 139:14). Možná si myslíš: „No jo, jenže ty nevíš, s jakými omezeními žiji! A pokud jde o to, jak vidím sám sebe, tak denně zápasím o to, abych se cítil jako hodnotný člověk.“
Pastor Jim Penner řekl: „Mluvil jsem a modlil se s mnoha lidmi, kteří se potýkají s fyzickými problémy – s různými nemocemi jako jsou cukrovka nebo rakovina, s nadváhou, se svalovými a autoimunitními chorobami. Omezení, s nimiž lidský rod každodenně zápasí, je bezpočet. A přece list Efezským 2:10 říká: ‚Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni…’ Když tě Bůh utvářel, přesně věděl, co dělá. Jsi jedinečný na celém světě. A to tě činí výjimečným.“

Překonej selhání

„Ač mé tělo … chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce…“ Žalm 73:26

Jak budeš směřovat za svým cílem, můžeš si být jistý, že cestou narazíš na výmoly, občas špatně zatočíš nebo ti dojde palivo. Pravdou je, že jediným způsobem jak se vyhnout neúspěchu, je neodbočit ze své cesty! Řečeno slovy spisovatele Williama

Zůstaň na voze!

„… před tebou nikdo neobstojí…“ Jozue 1:5, B21

Když Jozue stanul na prahu zaslíbené země, uvědomoval si, že bude muset přemoci sedm národů a čtyřicet králů, než ji bude moci obsadit. Bůh mu proto řekl: „Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s

Nedopřej místo ďáblu!

„… nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27

Bible říká: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:26-27). Slovo přeložené jako „místo“ v řečtině zní „topos“ a vzniklo z něho slovo topografie. Znamená území nebo pozemek. Hněv postupuje území ďáblu. Hořkost je pro něj pozváním, aby obsadil území ve tvém srdci.

Všichni jsme v tomtéž týmu!

„Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Lukáš 6:38

Ježíš řekl: „Nevozte se po lidech, nechytejte se jejich selhání, nekritizujte jejich chyby … ten duch kritiky se k vám vrátí jako bumerang“ (Matouš 7:1-2, přel. z angl.).Zamysli se nad tím. Opravdu chceš prožít život tak, že budeš soudit a sám budeš souzen?