Neohlížej se zpět

„Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“         Lukáš 9:62

Ježíš hledal lidi připravené udělat více, než jenom v něj věřit; on chtěl ty, kteří byli ochotní ho následovat. Na počátku jeho služby vidíme Ondřeje, Petra, Filipa a Natanaele (viz Jan 1:35–52). Tito muži byli ochotní

Když ti Bůh pošle někoho na pomoc

„Spravedlivý ať mě třeba bije…“ Žalm 141:5

Učení není to nejdůležitější, co člověka chrání před nevědomostí. Když se na to správně podíváš, je každá zkušenost v životě školou a každý nový známý učitelem. Takže využij každou zkušenost se učit. Jen se ujisti, že sis vybral správné učitele, kteří si zasloužili právo jít

Nepochybuj o Božím slovu

„Víra je … ze slyšení…“ Římanům 10:17, ČSP

Můžeš jakkoliv pochybovat o svých vlastních schopnostech, ale nikdy nepochybuj o schopnostech Božích, o jeho zaslíbeních a jeho ochotě je splnit. Žalmista napsal: „… svou řeč jsi vyvýšil nad … své jméno“ (Žalm 138:2). Jedinou věcí ve vesmíru, kterou Bůh vyvýšil nad své jméno, je

Snaž se lidi vidět tak, jak je vidí Bůh

„… vy jste listem Kristovým…“ 2. Korintským 3:3

Když se zamyslíš nad některými lidmi, které si Ježíš povolal za učedníky, napadne tě slovo „neschopní“. Ježíš se ale nemýlil. Jako ti, co nacházejí poklady v odpadcích, dokázal rozpoznat jejich potenciál, vytáhnout jej a rozvinout. To je i tvůj příběh, ne? Pavel napsal: „…

Povzbuzuj svého pastora

„… povzbudil je pro službu v Hospodinově domě. “ 2. Paralipomenon 35:2

V Bibli čteme, jak si počínal král Jóšijáš: „Zavázal kněze, aby plnili své povinnosti, a povzbudil je pro službu v Hospodinově domě“ (2. Paralipomenon 35:2). Jóšijáš udělal dvě věci – dal kněžím pokyny a povzbudil je. Proč? Protože jedno bez