Posilni se ve víře (3)

„Kdykoli bojím se, v tobě mám naději Žalm 56:4, B21

Víra je jako sval; starosti ho mohou zatěžovat, ale v důsledku se tím posílí. David tuto pravdu pochopil. Neustále ho pronásledovali jeho nepřátelé. Ačkoliv byl pomazán, aby usedl na trůn Izraele, Saul se ho úporně nechtěl vzdát. Místo toho, aby David ztratil víru v Boží zaslíbení, prohlásil: „Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání“ (Žalm 4:4, B21). Když ho Filištínští zajali, modlil se: „Každý den deptají mě moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám naději“ (Žalm 56:3-4, B21). Když skončil v jeskyni, kam ho zahnal Saulův žárlivý vztek, řekl: „Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza pomine“ (Žalm 57:2, B21).
Podobně když utíkal Felix z Noly ve třetím století před svými nepřáteli, uchýlil se rovněž do jeskyně. Pavouk tam začal uzavírat svou pavučinou malý otvor do jeskyně, takže to nakonec vypadalo, jako by tam celé měsíce nevstoupila ani noha. Jeho pronásledovatelé ji tedy pominuli. Když pak Felix vyšel opět na světlo, prohlásil: „Kde je Bůh, stane se i pavučina zdí. A kde Bůh není, je i stěna pavučinou.“
Ježíš řekl, že ve světě budeme mít problémy; lidé nás zklamou, dokonce můžeme zklamat i sami sebe. Někdy skončíš v jeskyni kvůli problémům, které sis zavinil sám, jindy kvůli okolnostem, za které jsi nemohl. Ale s Bohem na své straně můžeš říct: „Kdykoli bojím se, v tobě mám naději“ (Žalm 56:4, B21).

Posilni se ve víře (2)

„Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal … a Hospodin bude s vámi!“    2. Paralipomenon 20:17, B21

Bůh je zklamaný vždy, když o něm pochybuješ, protože si to nezaslouží. Snaž se posílit svou víru, protože vírou uctíváš Boha a protože Bůh víru ctí. To on připravuje okolnosti, které navenek

Posilni se ve víře (1)

„K takové víře … se Bůh přiznal…“ Židům 11:2

Bible říká: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Víra je základ poznání toho, v co doufáme, důkaz pro to, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím“ (Židům 11:1-2). Hrdinové

Nezapomeň na ty, kdo ti pomohli

„… víc než jednou jste mi poslali…“ Filipským 4:16

Charles Swindoll vypráví příběh o stromu, který chtěl rozdávat: „Když byl chlapec mladý, houpal se ve větvích stromu, jedl jeho jablka a spal v jeho stínu … Ale jak rostl, trávil se stromem stále méně a méně času. ‚Pojďme si hrát,‘ řekl strom. Ale

Jaké jsou tvé současné životní podmínky?

„Tomu pak, který … může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit … buď sláva … na věky věků!“    Efezským 3:20-21

Na svém putování z Egypta do zaslíbené země prošli Izraelci třemi etapami, které dobře ilustrují životní podmínky, ve kterých se můžeš nacházet i ty:1) „Nedostatečné“ podmínky. Jako