Jak dosáhnout vyslyšení svých modliteb (1)

„Zůstanete-li ve mně … proste, oč chcete, a stane se vám.“ Jan 15:7

Už jsi strávil celé týdny, měsíce nebo dokonce i roky modlitbami za něco určitého? Říkáš: „Pane, já vím, co říká Písmo. Tak proč to u mě nefunguje?“ Abys v modlitbě dosáhl výsledku, musíš být schopen odpovědět na tyto tři

Buď ohleduplný k slabým

„… ujímejte se slabých…“ 1. Tesalonickým 5:14

V každé škole jsou chlapci a děvčata, kteří jsou na dně společenské hierarchie. Některým chybí tělesná přitažlivost, jiným jde pomalu učení a další si prostě nedokáží najít kamarády a dobře zapadnout do školního prostředí. (Totéž platí na pracovišti i v církvi.) Klíčovou otázkou je –

Tvé základní hodnoty

„Nikomu jsme neublížili…“ 2. Korintským 7:2

Poradce v otázkách životního zaměření Douglas Woods řekl: „Každý z nás zastává nějaké hodnoty. Některé jsou povrchní, přechodné nebo se hodí jen pro daný okamžik. Jiné jsou trvalejší a provázejí nás po celý život; to jsou naše ‚základní hodnoty‘.“ Pavel se dokázal přizpůsobit každé kultuře, aby

Co vyvolává depresi? (4)

„Naši protivníci říkali: ‚… Pobijeme je a to dílo překazíme.‘“ Nehemjáš 4:5

Čtvrtou příčinou deprese je strach. „Naši protivníci říkali: ‚Nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme. Pobijeme je a to dílo překazíme‘“ (Nehemjáš 4:5). Proč si nepřátelé Izraele nepřáli obnovu jeruzalémských hradeb? Měli vztek! Hradba okolo města zaručovala ochranu

Co vyvolává depresi? (3)

„… nejsme schopni hradby dostavět.“ Nehemjáš 4:4

Selhání. Třetí důvod, proč podléháme depresi, se odráží v tomto nářku Izraelců: „… nejsme schopni hradby dostavět“ (Nehemjáš 4:4). V podstatě říkali: „Jsme příliš unavení. Nejde to. Je pošetilé se o to snažit. Vzdáme to.“ Nedokázali práci dokončit tak rychle, jak měli v plánu, proto jim