Když se Bůh rozhodne

„Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu.”
Ezechiel 12:25

Existují dvě možná vysvětlení toho, co se stalo ve Swan Quarter v Severní Karolíně v roce 1876. Buď to byla ohromná shoda okolností, nebo to byl doslova Boží skutek. Metodistická episkopální jižní církev potřebovala novou budovu, takže když

Poraď se s Bohem!

„Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ Přísloví 16:9

George snil o tom, že vstoupí do námořnictva, ale jeho matce, která byla vdova a sama vychovávala své děti, se ta myšlenka nelíbila. Nicméně se tvářila statečně a svolila s jeho odchodem. V den, kdy měl odplout, ji objal

Tvoje víra přitahuje Boží pozornost

„Tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 8:48

Bible říká: „A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl: „Kdo se mne to dotkl?“ Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním:

Nebuď na to sám. Přiveď posilu!

„…shodnou-li se dva z vás…“ Matouš 18:19

Občas potřebuješ někoho, kdo by se s tebou shodl v modlitbě; někoho, kdo ví, jak stát na Božím Slovu a přimlouvat se u Něj za tvé finance, tvé děti, tvoje manželství atd.
Jakub byl právě popraven a Herodes plánoval zabít Petra dalšího dne ráno. Myslel

Učinění Ježíše Pánem tvého života

„Jsem ukřižován s Kristem.“ Galatským 2:20

Pavel píše: „Jsem ukřižován s Kristem.“ Tato slova jsou našim tělesným myslím asi tak příjemná jako bolavý zub. Ale Boží království může přijít pouze tehdy a Jeho vůle v nás se může naplnit pouze tehdy, když naše „já“ je ukřižováno. V kterých oblastech svého života slyšíš přitloukání