Stavět dětem hranice

„Manóach řekl: „… na co je nutno u toho chlapce dbát a co s ním máme činit?“        Soudců 13:12

Když Bůh sdělil Samsonovu otci Manóachovi, že se mu v pozdním věku narodí syn, otázal se: „… na co je nutno u toho chlapce dbát a co s ním máme činit?“ (Soudců 13:12) Byl

Tři úrovně pravdivosti

„… mluvte pravdu každý se svým bližním…“ Efezským 4:25

Mluvit pravdu zní na první pohled jednoduše. Vyžaduje to však přijmout závazek na třech úrovních: 1) Verbální úroveň. Když jsi přistižen, že jsi lhal, přestávají ti druzí věřit. Např. když partner v manželství zapírá, že utratil nějaké peníze, či skrývá svůj problém s alkoholem,

Jak se hledá pokoj

„Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou Žalm 119:165

Jednou z posledních věcí, kterou Ježíš připomínal svým učedníkům, než odešel ke svému Otci, bylo: „Ve světě máte soužení…“ (Jan 16:33). Měl pravdu, že? Všichni zažíváme stres, vražedné pracovní tempo, termíny, nároky a vnitřní boje, které se snaží připravovat nás

Jak jednat s problémovými lidmi

„Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu…“    Jakub 1:19

Jedinou skutečně fungující radou, jak nenarazit na problémové lidi, je – odstěhovat se na jinou planetu. Lidské bytosti jsou směsicí ctností a neřestí, a dokud toto nepochopíš, jsi bez šance s nimi

Potřebuješ vizi

„‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry Jakub 1:17

Pokud je tvou životní vizí co nejvíce zbohatnout, šetřit každou korunu, kterou vyděláš, aby sis mohl zajistit veškerý komfort – není to vize od Boha. Je-li však tvou vizí, aby tvůj úspěch posloužil také druhým a umožnil naplnit Boží záměry na zemi,