Posvěť se před Bohem

„Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci.“ Jozue 3:5

Na prahu zaslíbené země řekl Bůh svému lidu: „Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci“ (Jozue 3:5). Když se posvětíš před Bohem, začne v tobě, s tebou, pro tebe a skrze tebe konat věci, které tě ohromí. Chceme

Je to nakažlivé (2)

„Zrcadlo odráží tvář člověka, ale to, jaký skutečně je, ukazují … přátelé, které si vybírá.“     Přísloví 27:19, přel. z angl.

To, jaký jsi, se odráží v přátelích, které si vybíráš. Pokud je například tvůj život neproduktivní a stagnuje, podívej se na lidi, jakými se obklopuješ. Přátelství, dobrá i špatná, naznačují směr, kterým

Je to nakažlivé (1)

„… špatná společnost kazí dobré mravy.“ 1. Korintským 15:33

Nejsou to jen viry vyvolávající nachlazení a chřipku, co je v životě nakažlivé. Týká se to i postojů: „… špatná společnost kazí dobré mravy“ (1. Korintským 15:33). Vědci to nazývají „emoční nákazou“. Ta dokáže ovlivnit každou stránku tvého života stejně, jako jedno shnilé jablko

Spokoj se jen s tím nejlepším

„… hrajte dovedně na harfu.“ Žalm 33:3, přel. z angl.

Jestli chceš „dovedně hrát“, musíš to dělat dobře a musíš usilovat o dokonalost, pokud jde o talenty, které máš od Boha. Jeden spisovatel to vyjadřil slovy: „Mezi devadesáti devítiprocentním a stoprocentním nasazením je pozoruhodný rozdíl. Při stoprocentním vidíš problémy v jejich průběhu až

V posuzování svých schopností buď realista

„…smýšlejte o sobě střízlivě…“ Římanům 12:3

Bůh řekl Mojžíšovi: „… pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta“ (2. Mojžíšova 3:10). Ale Mojžíš, místo aby si pomyslel: „Jaká čest!“, odpověděl: „Kdo jsem já, abych … vyvedl Izraelce…?“ (2. Mojžíšova 3:11).Mojžíš, vychovaný jako adoptivní faraónův vnuk, byl pro takový úkol připravený,