Jak nás satan pokouší

„… se zkouškou … připraví i východisko…“ 1. Korintským 10:13

Satan se pokusil přimět Ježíše, aby podlehl třem různým druhům pokušení, a totéž bude zkoušet s tebou:
1) Uspokojení bez Boha. Satan věděl, že Ježíš měl hlad, a proto mu řekl, aby proměnil kameny v chléb. Ježíš ale řekl „ne“, protože věděl, že Božím plánem bylo nasytit a posílit jej nadpřirozenou cestou. Odmítl se spokojit s něčím menším – a stejně si musíš počínat i ty.
2) Úspěch bez Boha. Poté vzal satan Ježíše na vrcholek chrámu a řekl mu, aby skočil, protože mu prý Bůh pošle na ochranu anděly. Božím plánem pro Ježíše však byl kříž, vzkříšení a zástupy lidí, kteří v něj uvěří. Satan se snažil Ježíše přimět, aby se spokojil s něčím menším, a totéž bude zkoušet s tebou. Nesedni mu na lep!
3) Významnost bez Boha. Satan Ježíšovi nabídl království tohoto světa, pokud se mu pokloní a bude ho uctívat. Taková nabídka! Významnost bez Boha! Ve skutečnosti však království tohoto světa satanovi nepatřila, aby je mohl nabízet! Takže Ježíšovi lhal – a tobě bude lhát také.
Cesta k trvalému uspokojení je cestou kříže a znamená obětovat sám sebe. Ježíš satana pokáral napomenutím z Písma, že jedině Bůh je hoden, aby byl oslavován. Musíš rozumět tomu, že satan se zmocní každého tvého legitimního přání a pokusí se tě přimět, aby sis jej splnil nelegitimním způsobem. Ty ho ale můžeš přemoci. Jak? Tím, že budeš zůstávat blízko Boha a budeš žít z jeho Slova: „Bůh je věrný … se zkouškou …. připraví i východisko….“ (1. Korintským 10:13).

Nauč se být spokojený

„Zbožnost se spokojeností je velkým bohatstvím.“ 1. Timoteovi 6:6, přel. z angl.

Když mluvíš o spokojenosti, někteří lidé si myslí, že jsi proti pokroku. Ne. Pavel řekl, že spokojenost nikdy nepřichází z vnějších zdrojů! Každých pár minut se nás rozhlasové, televizní a internetové reklamy snaží přesvědčit, že bez jejich výrobku nemůžeme být spokojení.

Jak velký je tvůj Bůh?

„Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.“ 1. Samuelova 17:47

To, jak zvládáš svůj život, záleží na tom, jak veliký věříš, že Bůh je. Pokud je podle tebe příliš malý, pak:1) Budeš žít v neustálé úzkosti, že všechno záleží na tobě.2) Pohled na život ti bude diktovat tvé okolí –

Buď „probuzeným“ člověkem

„… spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši…“         Efezským 2:6, ČSP

Aby ses stal „probuzeným“ člověkem, musíš udělat tři věci:1) Rozšiř svou představu o Bohu. Jak? Četbou jeho Slova a tím, že jej budeš lépe poznávat. Buď jako jeden malý chlapec v nedělní

Otcova modlitba

„Manóach prosil Hospodina: ‚… co máme dělat s chlapcem, který se má narodit.‘“     Soudců 13:8

Následující modlitbu napsal generál Douglas MacArthur, velký hrdina druhé světové války. Týkala se jeho vroucně milovaného syna. Jestli jsi rodič, můžeš si ji nechat po ruce a často se ji modlit.„Zbuduj mého syna, Pane. Syna, který bude