Proměňující pravda o Golgotě (4)

„… Ježíš … řekl: ‚Dokonáno jest.‘ A nakloniv hlavu skonal.“ Jan 19:30

Začtvrté, Golgota byla vítězná! Kříž může vypadat jako triumf zla nad dobrem nebo moci nad bezmocí, ale jenom pro ty, kdo nerozumějí Kristovu poslání. Nikdy nebyla odvaha větší nebo síla silnější. Když Ježíš zvolal „dokonáno jest“ (v některých překladech je „je dokončeno“), nechtěl říct: „Je konec, jsem poražen.“ Golgota měla k porážce daleko, Ježíš naopak dosáhl trojího triumfu:
1) Přemohl vlastní lidskou touhu vyhnout se nevýslovnému utrpení: „.… padl tváří k zemi a modlil se: ‚Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš‘“ (Matouš 26:39).
2) Přemohl démonické mocnosti temnoty: „Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství“ (Koloským 2:15).
3) Překonal neústupné požadavky zákona vůči hříšníkům: „… Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří“ (Římanům 10:4).
Na Golgotě triumfovala láska nad zákonem a nás, kteří bychom nikdy nedokázali žít podle Božího zákona, navěky osvobodila. „Dokonáno jest“ bylo zvolání vítěze, nikoliv oběti! Pro dav nebo pro jeho zničené učedníky to tak v tu chvíli nevypadalo, ale o tři dny později prázdný hrob ukázal, že Ježíš zvítězil nad smrtí. Vše to shrnuje věta: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Římanům 10:9).

Proměňující pravda o Golgotě (3)

„… bez vylití krve není odpuštění.“ Židům 9:22

Zatřetí, Golgota byla zásadní! V jakém smyslu zásadní? Jako život či smrt, naděje nebo zoufalství, nebe nebo peklo. Je naším jediným prostředkem spásy! „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Skutky 4:12). Bez Kristovy smrti

Proměňující pravda o Golgotě (2)

„On na svém těle vzal naše hříchy na kříž…“ 1. Petrova 2:24

Zadruhé, Golgota byla zástupná, což znamená, že to byl čin, který někdo vykonal za někoho jiného. Při pohledu objektivem sentimentu nebo pověry může kříž ovlivnit tvoje emoce, ale nemůže spasit tvou duši. Když však kříž vnímáme jako zástupný akt, pak může

Proměňující pravda o Golgotě (1)

„A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka‘.“        Marek 15:22

Slovo „Golgota“ („Lebka“) se v Novém zákoně objevuje pouze v souvislosti s jedinou událostí, ale to, co se tam událo, změnilo náš úděl. Pravda je navzdory bájím a nedorozuměním jasná a mění život. Podívejme se na to.Zaprvé, Golgota byla

Jak pomáhat lidem

„… co mám, to ti dám…“ Skutky 3:6

Bible říká: „Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: ‚Pohleď na nás! … Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!‘ Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom