Důvěřuj Bohu a vykroč ve víře (2)

„Neohlížej se zpět…“ 1. Mojžíšova 19:17

V jednom západoindickém přístavu kotvilo pět lodí, z nichž jedna patřila Britům. Náhle se přihnala mohutná bouře. Britský kapitán okamžitě zdvihl kotvu a vyplul bouři vstříc. Za dva dny se jeho otlučená, ale stále plavby schopná loď, vrátila do přístavu a kapitán zjistil, že všechny lodě, které

Důvěřuj Bohu a vykroč ve víře (1)

„Započni … úkoly, které jsem ti přidělil.“ Matouš 25:21, přel. z angl.

Nicole Uniceová, ředitelka služby ženám v Hope Church, řekla: „Jsou nápady, o nichž vím, že by byly přínosné, ale přesto váhám o nich více mluvit a více o nich snít. Co když nebudou fungovat? Co když je lidé nepřijmou? Co když

Jak se vypořádat s depresí

„… opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.“ Žalm 42:6

Někteří z nejzbožnějších lidí v Bibli a v církevní historii bojovali s depresí. Jób ji prožíval, když jedno po druhém ztrácel své děti, zdraví a majetek. O Mojžíšovi čteme: „A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví

Jsi součástí rodiny

„Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny…“    Efezským 1:5

Každý máme potřebu někam patřit, být součástí rodiny. Jeden pastor napsal: „Znám páry, které mají srdce plné lásky, kterou touží dát někomu maličkému, ale žádný maličký nepřichází. Jestliže takoví manželé najdou dítě k osvojení,

Vykaž z mysli špatné myšlenky

„Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ Přísloví 4:23

Když si satan usmyslí, že tě zničí, začne tím, že zaseje do tvé mysli špatné myšlenky. Ježíš to ilustroval, když řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s