Hle, panna počne a porodí syna…“ Matouš 1:23

Nebe oznámilo Ježíšovo narození těmito slovy: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo ,Bůh s námi‘.“ Není to ironické, že první lidé, kteří zpochybňovali zázrak narození z panny, byli náboženští vůdcové? Farizeové řekli Ježíši: „Nenarodili jsme se ze smilstva…“ (Jan 8:41). Jejich narážka byla jasná a krutá. Konec konců, Ježíš nemohl ukázat na Josefa a říci: „On je můj otec.“ Pochop toto: Ježíš musel být člověkem kvůli tomu, aby mohl zemřít, a musel být Bohem kvůli tomu, aby mohl spasit. Ty jsi dítětem pozemského otce, takže ses „narodil v hříchu“. Ale Ježíš byl dítětem nebeského Otce, takže narušil genetický kruh hříchu ještě před tím, než se narodil. Ve Starém zákoně musel být obětovaný beránek bez vady (vrozené vady) nebo bez skvrny (něčeho, co získal během života). Protože Ježíš nezdědil hřích a ani nehřešil, je hodnocen jako „beránek Boží, který snímá hřích světa“ (viz Jan 1:29). Narození z panny je pravdivé, protože: a) anděl Páně to oznámil (viz Matouš 1:20); b) Mariin budoucí manžel to přijal (viz Matouš 1:24); c) Alžběta, její sestřenice, to přijala v Božím zjevení (viz Lukáš 1:41-42); d) příběh byl napsán velmi uznávaným lékařem, který znal povahy všech zúčastněných: „…rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši…abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován“ (Lukáš 1:3-4).