„Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení.“ Matouš 3:17, ČSP

„Když byl Ježíš pokřtěn … otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: ‚Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení‘“ (Matouš 3:16–17, ČSP). Toho dne, kdy Ježíš vstoupil do řeky Jordánu, vstupoval do plnosti Božího záměru pro svůj život. Voda byla plná hříchů lidí. Jan tam pokřtil množství těch, kdo se obrátili, jejich hříchy obrazně přecházely z nich do moře Božího zapomnění, stejně jako řeka Jordán ústí do Mrtvého moře.
Možná tě děsí představa, že by se Ježíš brodil v hříchu. Ale udělal to, aby splnil Boží záměr – aby tě vykoupil. Ježíš byl přesně tam, kde ho Bůh chtěl mít, a dělal přesně to, co Bůh chtěl, aby dělal. Proto jeho Otec prohlásil: „Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení“ (Matouš 3:17, ČSP).
Zde je pro tebe důležité poučení. Plnit Boží vůli někdy znamená vstupovat do špinavých situací a zvířených vod. Ale jestliže posloucháš Boha a děláš, co říká, nebudeš se muset obhajovat ani bojovat sám za sebe. Bůh přikáže všem silám, kterých se to týká, aby tě vydaly, poctily, naslouchaly ti a dokonce ti žehnaly. Nebudeš namáhavě hledat správnou odpověď ani tápat v tom, zda je něco pro tebe správné. Bůh tě uschopní a dá ti vše potřebné, protože jsi tam, kde tě chce mít, a děláš to, co chce, abys dělal. Dnešní slovo pro tebe tedy zní: „Vstup do vody.“