„… mějte zájem o druhé…“ Filipským 2:4, přel. z angl.

Pavel napsal: „… nebuďte sobečtí; nežijte proto, abyste dělali dobrý dojem na jiné. Buďte pokorní, smýšlejte o druhých lépe než o sobě. Nemyslete jen na své vlastní záležitosti, nýbrž mějte zájem o druhé a o to, co dělají. Váš postoj by měl být takový, jaký nám ukázal Ježíš“ (Filipským 2:3-5, přel. z angl.).
Stát se méně sobeckým začíná rozhodnutím, že už nebudeš tolik myslet na sebe, a začneš hledat způsoby, jak pomáhat druhým. Jestli se chceš stát podobnějším Kristu a méně sobeckým, začni dělat tyto dvě věci:
1) Vlož se do situací, kde mají lidé potřeby. Je to riskantní? Ano, samozřejmě. Riskuješ odmítnutí. Riskuješ nepochopení. Riskuješ, že budeš dělat chyby. Ale zbavit se sobectví vyžaduje postavit se do pozice, v níž můžeš vidět potřebu dané osoby a něco s ní udělat. Jinými slovy, zapoj se!
2) Dávej v tichosti nebo anonymně. Ježíš řekl: „Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích … ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Matouš 6:1-4). Je snazší dávat, když získáváš uznání, než když o tom nikdo neví. Ale ti, kteří dbají na uznání a potlesk, už svou odměnu dostali (viz Matouš 6:2). Existuje duchovní, duševní a emocionální zisk pro ty, kteří dávají anonymně. Zkus to! Naplnění, které získáš, tě povzbudí, abys z toho učinil svůj životní styl.